Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KHOA HỌC SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY

Nguyễn Thị Mỹ Linh

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá bước đầu hiệu quả ứng dụng khoa học sáng tạo (KHST) vào thực hành điều dưỡng tại bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cai Lậy.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả bao gồm 85 điều dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.Kết quả: Từ tháng 01/2009 đến tháng 10/2010, áp dụng khoa học sáng tạo, có 27 nội dung bổ sung vào 13 qui trình chăm sóc điều dưỡng. Trong đó, phạm vi: kinh nghiệm 50%; học tập 34,6%; đề xuất giải pháp và ứng dụng nghiên cứu khoa học gần 16%. Có tính an toàn 70,4%, khéo léo 66,7% và phòng ngừa 33,3%. Không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê giữa tuổi nghề và sự nhận xét từng nội dung bổ sung trong qui trình của điều dưỡng.Kết luận: Nghiên cứu khoa học sáng tạo giúp chúng ta tư duy, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo và có cái nhìn khoan dung để mọi người cùng phát huy khả năng sáng tạo vốn có của mình.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To valuate the inttial results applications creativity in the work of nursing in general areas hospital Cai Lay.Subjectives: To study 85 included Clinicals nursings in general areas hospital.Method: The study design was cross sectional survey.Results: From January 2009 to October 2010, there were 27 subject. In there, 50% experiences, 34.6% copy, 16% solutions and application scientific research. And there were 70.4% safety, 66,7% dexterity, 33.3% prevention. Not found difference in applications scientific creativity in the age of nursing profession.Conclutions: The research applications scientific creativity help our thinking and promote creative work potential and to look tolerance for creative of every people to promote creativity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF