Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI BỀ MẶT NGÀ VÁCH ỐNG TỦY SAU KHI SỬ DỤNG LASER DIODE TRONG NỘI NHA

Phạm Văn Khoa

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá lớp mùn và những thay đổi trên bề mặt ống tủy sau khi sử dụng laser diode công suất 3W, 4W và 5W, tần số 100Hz. Phương pháp: 40 răng cửa giữa hàm trên đã nhổ ở người trưởng thành được sửa soạn tới dụng cụ dũa K số 60 ISO bằng phương pháp bước lùi, chia làm 4 nhóm (1, 2, 3 và 4), mỗi nhóm 10 chân răng. Chiếu laser diode bước sóng 980 nm với 3 mức công suất 3 W, 4 W và 5 W, chế độ xung, 8 ms mở, tần số 100 Hz lần lượt cho 3 nhóm răng 2, 3 và 4. Cắt dọc răng. Khử nước và xử lý để xem dưới kính hiển vi điện tử quét. Chụp vi ảnh ở mức cách chóp 2 mm và 10 mm (về phía cổ răng). Hai người quan sát đánh giá lớp mùn và những sự thay đổi trên bề mặt ngà vách ống tủy chân răng độc lập trên các vi ảnh. Kết quả: Có khác biệt về điểm số lớp mùn giữa các nhóm thử nghiệm và có sự hình thành ngà kết tinh, các khối ngà hình cầu, các khối ngà dạng bong bóng sôi vỡ và các vết nứt trên bề mặt ngà răng. Kết luận: Có sự khác biệt giữa các nhóm thử nghiệm về khả năng làm sạch lớp mùn của laser diode khi sử dụng ở những mức công suất 3W, 4W và 5W; laser diode công suất 5W tạo ra những thay đổi bề mặt ngà vách ống tủy chân răng ở vùng phần ba giữa như các khối ngà kết tinh lại, các khối cầu ngà, các dạng bong bóng sôi vỡ; laser diode ở các mức công suất 3W, 4W và 5W đều tạo ra các vết nứt trên bề mặt ngà vách ống tủy chân răng ở vùng phần ba chóp.

ABSTRACT :

Objective: To assess the smear layer scores and modifications on the root canal walls after irradiation of diode laser at 3W, 4W and 5W, frequency 100Hz. Methods: 40 incisal roots, that were prepared to 60 ISO K-file by step-back technique, were divided into four groups (group 1, 2, 3 and 4), 10 for each group. Laser irradiation (potency 3W, 4W, 5W at 100Hz, 8ms on) was applied for 3 groups: 2, 3 and 4. Teeth were longitudinal sectioned. Then teeth were dehydrated and processed for evaluation using scanning electronic microscope. Microphotographs were taken at 2 mm and 10 mm (coronally) from the apex. Two observers evaluated the smear layer scores and modifications on the root canal walls using microphotographs independently. Results: There were significant differences about the smear layer scores among groups and there were formations of recrystalline dentin, globulars, ebullitions and cracks on the root canal walls. Conclusions: There were significant differences about the smear layer scores among groups; there were formations of recrystalline dentin, globulars, ebullitions on the root canal walls of groups applied using laser diode at 5W in middle third; there were formations of cracks on the root canal walls of groups applied using laser diode at 3W, 4W and 5W in apical third.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF