Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
BIẾN THIÊN NHỊP TIM: YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SAU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Hoàng Quốc Hòa

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Biến thiên nhịp tim là một trong những phương pháp không xâm lấn góp phần đánh giá phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giảm biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp. Thay đổi biến thiên nhịp tim với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Thay đổi biến thiên nhịp tim giữa nhóm bệnh nhân tử vong và nhóm sống sót.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: là các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Kết quả: qua nghiên cứu 100 bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp chúng tôi ghi nhận: Chỉ số biến thiên nhịp tim trong nghiên cứu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thấp hơn rõ rệt so với người bình thường. Chỉ số biến thin nhịp tim thay đổi theo tuổi (biến thiên nhịp tim thấp hơn ở người cao tuổi). Chỉ số biến thiên nhịp tim ở nhóm nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên thấp hơn so với nhóm nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Chỉ số biến thiên nhịp tim Killip I cao hơn Killip III-IV. Chỉ số biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân phân suất tống máu <40% thấp hơn so với nhóm phân suất tống máu >40%. Chỉ số biến thiên nhịp tim ở nhóm tổn thương nhiều nhánh động mạch vành thấp hơn bệnh nhân tổn thương 1 nhánh động mạch vành.
Kết luận: Chỉ số biến thin nhịp tim giảm có ý nghĩa: sau nhồi máu cơ tim cấp, ở người lớn tuổi, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, Killip nặng (III, IV), tổn thương đa nhánh động mạch vành, sau nhồi máu cơ tim có suy tim EF<40%.

ABSTRACT :

Heart rate variability (HRV) is one of the non-invasive methods contributing to evaluate risk stratification in patients after
AMI.Objectives: Determination of reduced HRV in patients after AMI. Change HRV with clinical and clinical features. Change HRV between the group of died patients and the survival group.
Subjects and Methods: AMI patients meet criteria for diagnosis of the World Health Organization (WHO).
Results: 100 patients after AMI were enrolled and studied: HRV index in AMI patients is significantly lower than that of normal people. HRV index varies with age (lower HRV in elderly). HRV index in the group of non-ST segment elevation AMI patients is lower than that of ST segment elevation AMI patients. HRV index in AMI patients is higher than that of normal people. HRV index in the Killip I patients is higher than that of the Killip III-IV patients. HRV index in patients with Left ventricular Ejection Fraction (LVEF) <40% is lower than those of LVEF> 40%. HRV index in the group of multi-coronary vessel disease is lower than the group of single coronary vessel disease.
Conclusion: HRV Index decreased significantly: after AMI, the elderly, Non ST segment elevation myocardial infarction, severe Killip (class III, IV), multicoronary vessel disease, heart failure LVEF <40% after myocardial infarction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF