Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
TÁI PHÁT DI CĂN XA TRONG UNG THƯ VÒM HẦU: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Phan Thế Sung, Võ Đăng Hùng, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lâm Đức Hoàng, Quách Thanh Khánh, Huỳnh Chí Long, Nguyễn Châu Hiệu, Trần Nguyễn Khánh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị của tái phát và di căn xa trong ung thư vòm hầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 308 trường hợp ung thư vòm hầu được xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh trong 2 năm 2003 - 2004. Kết quả: Tỉ lệ tái phát là 6,8%, tỉ lệ di căn xa là 13,3%. Vị trí di căn xa thường gặp nhất là xương, kế đến là gan và phổi. Các yếu tố như tuổi, giới, loại mô học, giai đoạn bệnh, không liên quan đến tỉ lệ tái phát; trong khi giai đoạn T, N trễ có tỉ lệ di căn xa cao hơn. Chỉ có phân nữa số bệnh nhân ung thư vòm hầu tái phát được xạ trị, 30% bệnh nhân ung thư vòm hầu di căn xa được hóa trị. Chỉ có một nữa bệnh nhân được điều trị có giảm triệu chứng chủ quan. Thời gian sống còn của nhóm bệnh nhân ung thư vòm hầu tái phát và di căn xa trung bình 15,3 tháng. Kết luận: Tái phát và di căn xa còn chiếm tỉ lệ đáng kể trong ung thư vòm hầu, số trường hợp được điều trị còn ít và có kết quả điều trị còn khiêm tốn.

ABSTRACT :

Objective: To investigate the clinical characteristics and treatment of recurrence and distant metastase in nasopharyngeal carcinoma. Method: We made a retrospective study of 308 patients with nasopharyngeal carcinoma treated with radiotherapy at HCMC Oncology Hospital in 2 years 2003 - 2004. Results: Rate of recurrent disease was 6.8%, metastases occurred in 13.3% of patients. Bone was the site most frequently metastased, followed by liver and lungs. Age, gender, histiology, stage of disease did not relate with rate of recurrence, while disease in late stage had higher rate of distant metastase. Only one half of patient with recurrent were treated with minimal response. Overal survival of the patient with recurrent and distant metastastic disease was 15.3 months.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF