Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐIỀU TRỊ RÁCH MỘT PHẦN VÀ TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI: SO SÁNH GIỮA HAI NHÓM THEO DÕI TỐI THIỂU 1 NĂM

Tăng Hà Nam Anh

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cho đến hiện tại, kỹ thuật khâu chóp xoay qua nội soi khớp là kỹ thuật phổ biến nhất được dùng cho điều trị rách chóp xoay. Có nhiều báo cáo về vấn đề điều trị rách chóp xoay qua nội soi nhưng có ít báo cáo so sánh kết quả khâu chóp xoay qua nội soi giữa hai nhóm rách một phần và rách toàn phần chóp xoay. Mục tiêu nghiên cứu: So sánh kết quả khâu chóp xoay bị rách qua nội soi giữa hai nhóm rách một phần và rách hoàn toàn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiền cứu. Trong số 75 bệnh nhân có rách chóp xoay được điều trị bằng khâu qua nội soi, 25 bệnh nhân được theo dõi tối thiểu từ 12 tháng trở lên (ít nhất 13 tháng, nhiều nhất 25 tháng) được xếp vào nhóm nghiên cứu. Tuổi trung bình bệnh nhân là 53,2. thời gian theo dõi trung bình 17.3+/-3.5 tháng. Nhóm rách một phần (nhóm 1) có 11 bệnh nhân. Nhóm 2 là nhóm rách hoàn toàn có 14 bệnh nhân. Kết quả: Nhóm 1 có sự thay đổi điểm trung bình trong hệ thống đánh giá điểm của Constant từ điểm trước khi mổ 69,1+/- 2.9 thành 93.9+/- 6.0 (min 80, max 100) điểm sau mổ và đạt được trung bình 32.6+/- 2.6 điểm (min 27, max 35) trong hệ thống đánh giá của UCLA. Ở nhóm 2 điểm Constant thay đổi từ 65.7 +/-4.0 điểm trước mổ thành 94.0+/-7.6 (min 70, max 100) điểm sau mổ và điểm trung bình của UCLA là 32.9+/-2.8 (min 26, max 35) điểm. Không có sự khác biệt về điểm constant trong hai nhóm với P=0.5131 hay điểm UCLA với P=0.6054. Theo thang điểm Constant có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê (P=0.0000) về đau và chức năng sau mổ. Theo thang điểm của UCLA có 92 % trong tổng số bệnh có kết quả từ tốt đến rất tốt, 8% kết quả trung bình. Kết luận: Khâu chóp xoay qua nội soi là phương pháp điều trị tốt cho những trường hợp rách một phần hay toàn phần chóp xoay vai.

ABSTRACT :

Background: Nowadays, arthroscopic rotator cuff repair is the most common technique for treating rotator cuff tears. There are many reports about the results of rotator cuff repairs but few of them have compared the results of two groups of partial and full-thickness rotator cuff repairs. Purpose: To compare the results of arthroscopic rotator cuff repairs for partial-thickness rotator cuff tears (PTRCT) and for full-thickness rotator cuff tears (FTRCT). Materials and Methods: Perspective serial follow-up study. Of 75 consecutive patients who were treated with arthroscopic rotator cuff repair, 25 patients who were followed-up for 17.3 months (min 13 months, max 25 months) were enrolled in study. The average age of the patients was 53,2. years, and the mean duration of follow-up was 17.3+/-3.5 months. The group of PTRCT had 11 patiens and group of FTRCT 14 patients. Results: The PTRCT group showed changes in scores from average 69,1+/- 2.9 points of pre-op Constant score to 93.9+/- 6.0 post-op points (min 80, max 100) and attained average 32.6+/- 2.6 points of UCLA score (min 27, max 35). The FTRCT group showed changes from average 65.7 +/-4.0 points to 94.0+/-7.6 points (min 70, max 100) and attained 32.9+/-2.8 points of UCLA score (min 26, max 35). There were no significant differences of constant score (P=0.5131) or of UCLA score (P=0.6054) between the 2 groups. There are ameliorations in two groups in pain and rang of motion of shoulder. The results showed that 92% of the total patients showed good to excellent results and 8% fair results. Conclusions: Arthroscopic rotator cuff repair could be a good technique for all partial and full-thickness rotator cuff tears. Level of evidence: level IV. Key words: rotator cuff, partial-thickness tears, full-thickness tears, arthroscopic rotator cuff repair, shoulder.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF