Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG TÂM THU CỦA THẤT TRÁI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ DÀY THẤT TRÁI

Nguyễn Đức Trường

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá chức năng tâm thu của thất trái bằng phương pháp siêu âm tim ở bệnh nhân tăng huyết áp (THA) có dày thất trái so với bệnh nhân tăng huyết áp không có dày thất trái và người bình thường.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi nghiên cứu trên 112 đối tượng, tuổi từ 40-69 tuổi, được chia làm 2 nhóm: nhóm 1 gồm 74 bệnh nhân THA nguyên phát đã được chẩn đoán xác định trong đó gồm 38 bệnh nhân THA không có dày thất trái và 36 bệnh nhân THA có dày thất trái; nhóm 2 gồm 38 người bình thường (nhóm chứng). PP: Nghiên cứu tiền cứu mô tả, có so sánh với nhóm chứng.Kết quả: Không có sự khác biệt với p > 0,05 về tuổi, giới, BMI, BSA và Glucose máu giữa nhóm THA và nhóm chứng. Ở nhóm bệnh nhân THA có dày thất trái phân suất tống máu thất trái (EF: 66,43  6,10%) và phân suất co hồi thất trái (FS: 36,66  3,72%) có giảm hơn so với nhóm chứng (EF: 69,16  6,42% và FS: 38,33  3,96%) có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 và chưa thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với nhóm THA không có dày thất trái (EF: 68,16  6,42% và FS: 37,12  3,96%) với p>0,05.Kết luận: Ở những bệnh nhân THA có dày thất trái nhận thấy phân suất tống máu thất trái (EF) và phân suất co hồi thất trái (FS) có giảm hơn so với nhóm chứng với p < 0,05.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: The aim of this study was to evaluate the left ventricular systolic function in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.Materials and methods: We studied 112 cases with aged 40-69 years and were divided into two groups: the first group included 74 hypertensive patients, in there 38 hypertensive patients without left ventricular hypertrophy and 36 hypertensive patients with left ventricular hypertrophy; the second group included 38 cases without hypertension and cardiovascular disease (normal control subjects). Methods: Prospective, descriptive and compared to normal control subjects. Results: There was no signigficant difference (p > 0.05) between hypertensive group and focus group at age, gender, BMI, BSA and Glycemia. In hypertensive patients group with left ventricular hypertrophy, left ventricular ejection fraction (EF: 66.43  6.10%) and left ventricular shortening fraction (FS: 36.66  3.72%) were lower than normal control subjects (EF: 69.16  6.42% and FS: 38.33  3.96%) with significantly difference (p < 0.05) and there was no signigficant difference (p > 0.05) with hypertensive patients group without left ventricular hypertrophy (EF: 68.16  6.42% và FS: 37.12  3.96%).Conclusion: In hypertensive patients with left ventricular hypertrophy, left ventricular ejection fraction (EF) and left ventricular shortening fraction (FS) have impaired compared to normals (p < 0.05).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF