Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHÔNG CẮT VÀ CẮT MẢNH GHÉP CHO THỪNG TINH CHUI QUA TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Phạm Hữu Thông(1), Đỗ Đình Công(2).

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phương pháp không cắt và cắt mảnh ghép cho thừng tinh chui qua trong phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn.
Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu. Từ tháng 1.2002 đến tháng 9.2009 có 132 thoát vị bẹn trên 114 bệnh nhân (18 thoát vị bẹn hai bên), trong đó có 39 thoát vị bẹn trực tiếp, 80 thoát vị bẹn gián tiếp và 13 thoát vị tái phát. Tất cả bệnh nhân đều là nam giới và đều được mổ phục hồi thành bụng theo phương pháp nội soi ngoài phúc mạc,trong đó có 89 (78%) bệnh nhân không cắt mảnh ghép (MG) và 25 (22%) bệnh nhân được cắt mảnh ghép cho thừng tinh chui qua.
Kết quả: Trình bày trong bảng 1.Số trường hợp (n)Không cắt MG (n=89)Cắt mảnh ghép (n=25)pTuổi trung bình (năm)5750>0,05Thời gian mổ (phút)7783>0,05Chuyển mổ mở1(1%)0>0,05Chuyển TAPP3(3%)0>0,05Thời gian(TG) nằm viện (ngày)2,51<0,05TG trở lại hoạt động bình thường (ngày)54>0,05Thời gian trở lại làm việc (ngày)109>0,05Thời gian theo dõi (tháng)3610<0.05Tái phát00>0,05Nhiễm trùng mảnh ghép1(1%)0>0,05
Kết luận: Điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc với phương pháp không cắt và cắt mảnh ghép cho thừng tinh chui qua mang lại kết quả an toàn và hiệu quả, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the results of totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair with non-slitting and slitting in the prosthesis to allow exit of cord structure.
Patients and methods: Prospective study. From January 2002 to Sepember 2009, 114 patients were operated on 132 sides (18 bilateral hernias); 39 were direct, 80 were indirect and 13 were recurrent inguinal hernias.All patients were men and operated for inguinal hernia using the totally extraperitoneal repair. Surgery was performed in 90(78%) with non-slitting and in 25 (22%) cases with slitting in the prosthesis to allow exit of cord structure.
Results: These are shown in Table 1.Case (n)Mesh non-slitting (n=89)Mesh slitting (n=25)pMean age (year)5750>0.05Operation time (min)7783<0.05To open1 (1%)0>0.05To TAPP3 (3%)0>0.05Duration of hospital stay (days)2,51<0.05Return to normal activity (days)54>0.05Return to work (days)109>0.05Follow-up time (months)3610<0.05Recurrence00>0.05Mesh infection (n)1 (1%)0>0.05
Conclusions: The results totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair with non-slitting and slitting to allow exit of cord structures were safe and effective, it made the patients comfortable.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF