Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
MÔ HÌNH BỆNH TẬT SƠ SINH VÀ HIỆN TRẠNG ĐƠN NGUYÊN SƠ SINH TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2009

Võ Hữu Đức

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mô hình bệnh tật sơ sinh và xác định hiện trạng của Đơn nguyên Sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2009, nhằm đưa ra được những giải pháp điều trị hiệu quả, giảm tỉ lệ chuyển viện, và giảm tỉ lệ tử vong.
Phương pháp: Hồi cứu, cắt ngang mô tả.
Kết quả: Mô hình bệnh tật theo thứ tự thường gặp là: sanh non/nhẹ cân và bệnh lý, viêm phổi, nhiễm trùng sơ sinh, vàng da sơ sinh, suy hô hấp... Tử vong sơ sinh chiếm 57,9% tử vong chung của trẻ em, 66,6% tử vong trẻ dưới 5 tuổi và 84,6% tử vong của trẻ dưới 1 tuổi. Nguyên nhân chính gây tử vong là sanh non/nhẹ cân và biến chứng, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh. Hiện trạng Đơn nguyên sơ sinh của Khoa nhi - Bệnh viện Đa Khoa TT TG đạt cấp IIB thiếu, phấn đấu trong tương lai đạt chuẩn cấp IIB đủ.
Kết luận: Mô hình bệnh tật và mô hình tử vong có thay đổi so với những năm trước, chủ yếu là sinh non/nhẹ cân và bệnh lý. Muốn giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh phải có sự phối hợp tốt giữa Khoa Sản và Khoa Nhi, đồng thời phải cải thiện hệ thống chăm sóc sơ sinh từ tuyến Tỉnh, Huyện đến cơ sở.

ABSTRACT :

Aim: To affirm the pattern of neonatal diseases and to set the actual state of neonatal Unit at The Central General Hospital in Tien Giang 2009, and to give some effective solutions decreasing hospital-transferring rate and casualties.
Method: The retrospective, cross-sectional. 
Results: The usual disease pattern of neonatal in common order were: premature/ low birth weight, pneumonia, neonatal infection, neonatal jaudice, asphysia. Neonatal mortality consisted 57.9% of children mortality, 66.6% of under-five mortality and 84.6% of infant mortality. The main causes of neonatal deaths were premature/low birth weight and complications, followed by asphysia, neonatal infection. Actual state of Neonatal Unit of pediatric deparment- Tien Giang hospital Central General Hospital obtains standard at short level II B, making an effort to obtains standard at enough Level II B in future.
Conclusion: The model of disease and mortality patterns have changed compared to previous years, mainly premature / underweight and pathology. To reduce the rate of infant mortality must have good coordination between the Department of Obstetrics and Pediatrics, and to improve neonatal care system from the provincial, district to facilities.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF