Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
GIÁ TRỊ CỦA GIẢI PHẪU BỆNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI BỆNH PHONG

Nguyễn Sào Trung, Hà Văn Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và phân loại bệnh phong. Xác định độ nhạy, độ chuyên, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm trong chuẩn đoán và phân loại bệnh phong. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với đối tượng nghiên cứu là 384 BN (BN) phong đựơc chuẩn đoán lần đầu tại Bệnh viện Da Liễu tpHCM từ 2004_2007. Kết quả nghiên cứu: 100% BN (BN) phong có sang thương da. Đa số có tổn thương thần kinh. 146 trường hơp có kết quả AAFB (acid-fast bacteria) dương tính. Giá trị của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bệnh phong: Độ nhạy: 87,5%. Độ chuyên: 78,5%. Giá trị tiên đoán dương: 97,1%. Giá trị tiên đoán âm: 42,7%. Kết luận: Giá trị của giải phẫu bệnh trong phân loại bệnh phong phú hợp với WHO rất cao với hệ số Kappa: 0,9

ABSTRACT :

Objectives: To identify the sensitivity, the specificity, the positive predictive value, and the negative predictive value of histopathology in the diagnosis and classification of leprosy. Methods: Cross-sectional descriptive study of 385 leprosy patients diagnosed and treated at the HCM Hospital of Dermato-Venereology from 2004 to 2007. Results: 100% leprosy patients have skin lesions. Most of them have nerve lesions. 146 cases have positive skin smears. The sensitivity is 87.5%. The specificity is 78.5%. The positive predictive value is 97.1%. The negative predictive value is 42.7% Conclusions: The value of histopathology in the classification of leprosy is in concordance with the WHO classification with Kappa: 0.9

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF