Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
GIẢI PHẪU HỌC CÁC DẠNG ĐỘNG MẠCH THẬN Ở NHỮNG NGƯỜI HIẾN THẬN

Võ Văn Hải(1), Dương Văn Hải(1), Thi Văn Gừng(2), Thái Ngọc Dâng(2), Lê Văn Phước(2), Vũ Lê Chuyên(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Ghép tạng nói chung và ghép thận nói riêng ở Việt Nam là một nhu cầu bức thiết. Khảo sát mạch máu thận của người cho thận trước khi ghép là việc luôn được tiến hành thông qua sự hỗ trợ tích cực của chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA: Digital Substraction Angiography) hay CT xoắn dựng hình 3D (Computed Tomography) hoặc Cộng hưởng từ (MRI: Magnetic Resonance Imaging). Mục tiêu: Phân loại, sắp xếp các dạng động mạch (ĐM) cung cấp máu cho thận ở người Việt Nam trưởng thành nhằm ứng dụng cho ghép thận và các phẫu thuật đoạn ngoài thận.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu các quả thận của người tham gia hiến thận để ghép tại bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2005 - 2009.Kết quả: Có 56 người với 112 quả thận được khảo sát bằng DSA và CT từ năm 2005 đến năm 2009. Trong đó có 103 quả thận có dạng 1 động mạch rốn (ĐMR) (92%), 9 quả thận có 2 ĐMR (8%), và không có quả thận nào có 3 ĐMR. Tỉ lệ các dạng ĐM cung cấp máu cho thận như sau: có 97 quả thận được cung cấp máu bởi một ĐM thận (tương ứng với dạng 1 ĐMR) (86,6%), 14 quả thận với 2 ĐM thận (12,5%), 1 quả thận có dạng 3 ĐM thận (0,9%). Không có trường hợp nào quả thận có 4 ĐM cung cấp máu cho thận. Tỉ lệ xuất hiện ĐM cực thận (ĐM cực trên và ĐM cực dưới) là 23/112 quả thận (20,5%) với tỉ lệ của ĐM cực trên là 12,5%, ĐM cực dưới là 8,0%. Có sự khác biệt về tỉ lệ các dạng ĐM cung cấp máu cho thận giữa 2 quần thể được chụp CT và chụp DSA. Trong mẫu khảo sát này có đầy đủ các dạng ĐM thận mà các tác giả trong và ngoài nước đã từng công bố.Kết luận: Sự hiện diện đa ĐM cung cấp máu cho thận ở người Việt Nam rất phổ biến. Có sự khác biệt về tỉ lệ các dạng ĐM cung cấp máu cho thận giữa hai quần thể được chụp CT và DSA. Do đó, để đánh giá độ chính xác về giải phẫu học của mạch máu thận trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, chúng ta cần có một cỡ mẫu lớn hơn nữa trên các quả thận được khảo sát đồng thời trên DSA, CT, MRI và trực tiếp trên phẫu thuật trong lúc cấy ghép thận.

ABSTRACT :

ABSTARCTBackground: Organ transplantation in general and renal transplantation in particular are pressing needs in Vietnam. Research on renal vessel supply of the kidney donors before renal transplantation is always done through the active support of Digital Substraction Angiography (DSA), or Computed Tomography (CT), or Magnetic Resonance Imaging (MRI). For a better overview of the renal vessel anatomy in general and the renal arterial supply in particular, we examined all the kidneys of donors for renal transplantation in Cho Ray Hospital from 2005 to 2009.Aim: To describe anatomy of renal arterial supply of the Vietnamese kidneys to apply for renal transplantation and other renal surgeries.Material and Method: We performed a retrospective analysis of all the kidneys of donors for renal transplantation in Cho Ray Hospital from 2005 to 2009.Results: There were 56 kidney donors with 112 kidneys examined by DSA and CT from 2005 to 2009. Among them, there were 103 kidneys with single hilar arteries (92.0%), 9 kidneys with double hilar arteries (8.0%) and no kidneys with triple hilar arteries. The study showed that 97 kidneys (86.6%) had single renal arterial supply, 14 kidneys (12.5%) had double renal arterial supply, and one (0.9%) had triple renal arterial supply. The appearance rate of upper polar arteries was 12.5% and that of lower polar arteries was 8.0%. There was a difference in the appearance rate of renal arterial supply between the two populations that were examined with DSA and CT. In this survey, all forms of renal arteries were present, as other authors have already reported.Conclusions: The existence of multiple renal arterial supply in the Vietnamese is quite common. There is a difference in the appearance rate of renal arterial supply between the two populations examined with DSA and CT. Therefore, we should do research on larger population whose kidneys will be examined by DSA, CT, MRI as well as during renal transplantation surgery for more reliable results.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF