Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2002 - Tập 6 - Số 3
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU BỆNH VẨY NẾN THÔNG THƯỜNG CHƯA BIẾN CHỨNG ÐƯỢC ÐIỀU TRỊ BẰNG CHẤT KẼM (ZINC)

Nguyễn Tất Thắng *

TÓM TẮT :

Áp dụng chất kẽm (Zinc) trong điều trị bệnh vẩy nến thông thường chưa biến chứng. Khảo sát 88 trường hợp vẩy nến điều trị bằng kẽm so sánh với nhóm chứng 87 trường hợp điều trị bằng Pommade Salicyleé 5%, Vitamin C. Hai nhóm tương đồng về tuổi, giới, triệu chứng lâm sàng. Hai nhóm được theo dõi và hướng dẫn như nhau về chế độ ăn uống, tránh lo nghĩ... 
Kết quả cho thấy tác dụng của kẽm trong bệnh vẩy nến tốt hơn so với nhóm chứng (P < 0,001), thời gian trị liệu nhanh hơn. Sau trị liệu hàm lượng kẽm trong huyết thanh trở về bình thường trong đa số trường hợp. Tác dụng phụ của thuốc rất ít. Dùng Zinc để điều trị vẩy nến thật tốt cho bệnh nhân vì dựa trên cơ sở khoa học và giá thành không mắc, rất phù hợp khả năng tài chánh của bệnh nhân. Ðề tài này cần được nghiên cứu thêm.

ABSTRACT :

Application of Zinc in ordinary uncomplicated psoriatic treatment. Examining 88 psoriatic patients treated by Zinc in comparison with 87 psoriatic patients treated by salicylic acid 5% ointment, Vitamin C. Both groups have been similar in age, sex, clinical symptoms. Both groups have been monitored, guided with the same regimen, prevented from stress... 
The results have shown that Zinc has effected to treat psoriasis better than the control group (P < 0.001). The time has been faster than that of the control group. After treatment, the Zinc serum concentration has returned normally in most cases. Its side effects have been rare. Using Zinc in Psoriatic treatment has been very good for patients because it is founded on scientific basis and the cost is not expensive, suitable for the patients financial ability. So it needs further research.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF