Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở THAI PHỤ TP.HCM

Trần Thị Minh Hạnh, Phan Ng.Thanh Bình, Nguyễn Nhân Thành, Lê Ng.Trung Đức Sơn, Trương Công Hòa, Phạm Ngọc Oanh, Nguyễn Hồng Vũ, Phan Ng.Thụy Hoàng, Nguyễn Thanh Danh* & Lê Thị Kim Quí

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam nhưng đến nay chưa có số liệu về tình trạng này tại TP.HCM. 
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thiếu máu (Hb<11g/dl), thiếu sắt (ferritin<12ng/ml), dự trữ sắt thấp (ferritin 12-<30ng/ml) và các yếu tố liên quan ở thai phụ TP.HCM. 
Phương pháp: Điều tra cắt ngang trên 776 thai phụ tại TP.HCM. Đối tượng được cân, lấy máu xét nghiệm Hb, ferritin, & CRP, phỏng vấn thông tin về kinh tế xã hội, bổ sung sắt, & kiến thức phòng ngừa thiếu máu. Nhóm nhỏ 406 thai phụ được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn chế độ ăn 24h. 
Kết quả: Tỉ lệ thiếu máu, thiếu sắt & dự trữ sắt thấp ở thai phụ lần lượt là 17,5%; 8,0% và 34,7%. Tỉ lệ thiếu sắt (10,7% so với 3,4%, p<0,01) & dự trữ sắt thấp (45,4% so với 16,2%, p<0,01) ở 3 tháng cuối cao gấp 3 lần 3 tháng giữa. Hb & ferritin có liên quan thuận với tổng số ngày uống sắt tính đến thời điểm điều tra ở 3 tháng cuối thai kỳ (lần lượt là r=0,26, p<0,01 & r=0,17, p<0,01). Hb có liên quan nghịch với tổng số ngày uống sắt (r=-0,14, p<0,05) ở 3 tháng giữa. Mối tương quan vẫn có ý nghĩa thống kê sau khi hiệu chỉnh cho BMI trước mang thai & tuổi. So với RDA, thai phụ ở 3 tháng giữa & 3 tháng cuối có năng lượng ăn vào đạt gần 80%, protein trên 100%, nhưng chất sắt chỉ khoảng 40% nhu cầu khuyến nghị (RDA). Sự khác biệt về năng lượng, protein, sắt, vitamin C, thịt, rau, & trái cây ăn vào giữa các nhóm thiếu máu so với không thiếu máu, thiếu sắt so với không thiếu sắt không có ý nghĩa thống kê. 
Kết luận: Thiếu máu thai phụ là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM. Bổ sung sắt sớm trong 3 tháng đầu có thể không hiệu quả tăng Hb & ferritin trong 3 tháng đầu & 3 tháng giữa thai kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này cần được chứng minh thêm bằng nghiên cứu sâu hơn. Bổ sung sắt từ 3 tháng giữa giúp tăng Hb & ferritin ở 3 tháng cuối. Lượng sắt ăn vào của thai phụ 3 tháng giữa & 3 tháng cuối là rất thấp so với nhu cầu khuyến nghị.

ABSTRACT :

Background: Iron deficiency anemia is a public health problem in Vietnam. Pregnant women (PW) are vulnerable to anemia in community. Up to now, there is no data on anemia in PW in HCMC.
Objectives: To identify prevalence of anemia (Hb<11g/dl), iron deficiency (ferritin<12ng/ml), low iron storage (ferritin within 12-<30ng/ml) and related factors to anemia & iron deficiency in PW in HCMC. 
Methods: A cross sectional survey was conducted in 776 PW in HCMC in 2007. Subjects were scaled, collected fasting blood to analyze Hb, ferritin & CRP. A prepared questionnaire was used to interview information on socio-economic, iron supplement, & knowledge on anemia prevention. A sub-group 406 PW was randomly selected for 24h dietary recall. 
Results: The prevalence of anemia, iron deficiency, low iron storage was 17.5%, 8.0% and 34.7%, respectively. The prevalence of iron deficiency (10.7% vs. 3.4%) and low iron storage (45.4% vs. 16.2%) were 3 times higher in the last trimester compare to the second trimester. Hb and ferritin correlated to total days of taking iron supplement (up to the date of survey) in the last trimester (r=0.26, p<0.01 and r=0.17, p<0.01). Hb conversely correlated to total days of taking iron supplement in the second trimester (r=-0.14, p<0.05). Compare to RDA, energy in 2nd and 3rd trimester were approximately 80%, more than 100% for protein, and only 40% for iron consumption. The difference in energy, protein, iron, vitamin C, meat, vegetables, and fruits consumption between none anemia vs. anemia PW, between none iron deficiency vs. iron deficiency PW was not significant. 
Conclusions: Anemia is a public health problem in pregnant women in HCM city. Early iron supplement in the 1st trimester might not effect on increasing Hb & ferritin in the 2nd and the 3rd trimester. This phenomenon needs to be confirmed in further research. Iron supplement in the 2nd trimester will increase Hb and ferritin concentration in the 3rd trimester. Iron consumption of pregnant women in 2nd and 3rd trimester is very low compare to RDA.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF