Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
ĐIỀU TRỊ MỘT THÌ DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG DẠNG CAO VÀ TRUNG GIAN Ở TRẺ SƠ SINH: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Mục đích: khảo sát tính khả thi, an toàn và kết quả bước đầu của phẫu thuật một thì điều trị các trường hợp dị dạng hậu môn trực tràng dạng cao và trung gian bằng phương pháp tạo hình hậu môn ngả dọc sau ở sơ sinh. Đối tượng và Phương pháp: 82 bệnh nhi được phẫu thuật tạo hình hậu môn ngả dọc sau không làm hậu môn tạm từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2009. Các dữ liệu về bệnh nhân được ghi nhận: tuổi thai, cân nặng lúc sinh, dị tật phối hợp, phân loại dị dạng, thời gian mổ, thời gian cho ăn đường miệng, biến chứng sau mổ. Kết quả: 82 bệnh nhi gồm 59 nam, 23 nữ. Tuổi thai: thiếu tháng 20 ca, đủ tháng 62 ca. Cân nặng lúc sinh trung bình 2850g. Dị tật phố i hợp: 10 ca hội chứng Down, 5 ca teo thực quản, 18 ca tim bẩm sinh không kèm hội chứng Down, 3 ca lỗ tiểu thấp, 6 ca bất sản xương cụt. Xếp loại dị dạng: 45 ca dị dạng cao (27 ca có dò và 18 ca không dò), 37 ca dị dạng trung gian (24 có dò và 13 không dò). Thời gian mổ từ 40 đến 70 phút. Tất cả bệnh nhân được cho ăn 24 giờ sau mổ. Biến chứng: 16 ca nhiễm trùng vết mổ (1 trường hợp phải làm hậu môn tạm), 2 ca sa niêm mạc trực tràng, không trường hợp nào dò tái phát và không tử vong. Kết luận: Dù có một ít biến chứng, phương pháp tạo hình hậu môn một thì ngả dọc sau điều trị các trường hợp dị dạng hậu môn trực tràng dạng cao và trung gian có thể thực hiện an toàn ở sơ sinh.

ABSTRACT :

Background / purpose: The aim of this study was to examine the feasibility, safety, and short term outcome of complete one-stage repair of high and intermediate anorectal malformations by posterior sagittal anorectoplasty (PSARP) procedure in newborn. Methods: 82 patients were admitted who required performing posterior sagittal anorectoplasty without colostomy from 1/2006 to 05/2009. We recorded the data of patients as following: - Gestation age, birthweigh; - Associated anomalies; - Classification of malformation; - Operating duration; - Oral feeding time; - Postoperative complications: wound infection, dehiscence part of the wound,anal stricture and soiling. Results: There were 82 patients consist of 59 boys, 23 girls; Gestation age: pre-term 20 cases, full-term 62; Birthweigh mean 2850g (1800-3600g). Associated anomalies: Down's syndrome: 10 cases (5 of all have congenital heart disaese); oesophageal atresia: 5 case; congenital heart disease without Down's: 18 cases; hypospadias: 3 cases; Coccyx agenesis:6 cases. Classifications: 45 cases high anorectal malformation (27 cases with fistula and 18 cases without fistula), 37 cases intermediate anorectal malformation (24 cases with fistula and 13 cases without fistula). Operating duration: from 40 to 70 minutes. Postoperation: all of patients were fed 24 hours after. Complications: wound infection: 16 cases (1 must be colostomy), rectal mucosal prolapse: 2 cases, no case recurrent urethral fistula and without mortality. Conclutions: The 1-stage PSARP procedure in the neonate involves fewer short-term complications. Complete 1-stage repair using the PSARP to treate high and intermediate-type anorectal malformations is safe and feasible.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF