Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ CREACTIVE PROTEIN Ở BỆNH NHÂN HÚT THUỐC

Hoàng Quốc Hòa

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ tim mạch, làm tăng CRP, góp phần xơ vữa động mạch, là căn nguyên của bệnh mạch vành, đột quỵ, bệnh lý mạch máu ngoại biên, đái tháo đường.
Mục tiêu: khảo sát nồng độ CRP ở bệnh nhân nam không hút thuốc lá so với nhóm không hút thuốc lá.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Đối tượng: bệnh nhân hút thuốc lá, loại trừ các bệnh lý làm tăng CRP bằng lâm sàng và cận lâm sàng. 
Phương pháp nghiên cứu: bệnh chứng gồm 2 nhóm, nhóm hút thuốc lá và nhóm không hút thuốc lá.
Kết quả: qua khảo sát 91 bệnh nhân hút thuốc lá và 90 bệnh nhân không hút thuốc lá chúng tôi ghi nhận: Có sự gia tăng nồng độ CRP ở nhóm hút thuốc lá so với nhóm không hút thuốc lá (p<0,05). Có sự gia tăng CRP ở nhóm hút trên 5 năm so với nhóm hút dưới 2 năm (p<0,05). Tăng nồng độ CRP ở nhóm hút trên 25 gói/năm so với nhóm < 10 gói/năm. Tăng nồng độ CRP ở nhóm đái tháo đường cao hơn hẳn so với nhóm không đái tháo đường (p<0,05).
Kết luận: Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập, ngoài ra hút thuốc lá còn làm tăng CRP, một yếu tố làm tăng quá trình xơ vữa động mạch là căn nguyên của nhiều bệnh lý mạch máu khác như nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

ABSTRACT :

Background: Cigarette Smoking is a cardiovascular risk factor, increased CRP, contributed to atherosclerosis, the main cause of coronary artery disease, stroke, peripheral vascular disease, diabetes.
Objective: To study the concentration of CRP in smoking male patients and compared with non-smoker patients. 
Subjects and methods: Smoking male patients, excluded patients if they had clinical or subclinical diseases increasing CRP. 
Research method: case- control study of the two groups of patients : smokers and non- smokers.
Results: Study of 91 smoking patients and 90 non -smoking patients noted : Increased concentrations of CRP in the smoking group compared with the non-smoking (p <0.05) Increased concentrations of CRP in the group smoking over 5 years compared with the group smoking less than 2 years (p <0.05). Increased concentrations of CRP in the group smoking 25 packs/ year compared with <10 pack / year Increased concentrations of CRP in the diabetic group compared with the non-diabetes group (p <0.05) 
Conclusion: Cigarette smoking is a independent cardiovascular risk factor; in addition, smoking also increases CRP, a factor increasing the atherosclerotic process and the main cause of other vascular diseases such asmyocardial infarction, stroke...

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF