Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THÂN NHÂN CÓ CON PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2011

Lại Thị Thùy Như

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của thân nhân bệnh nhi phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2011 về các mặt phục vụ, chất lượng khám, điều trị và cơ sở vật chất.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu 380 người. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Công cụ thu thập dữ liệu: bộ câu hỏi đảm bảo tính giá trị và độ tin cậy. Xử lý - Phân tích số liệu: phần mềm Excel tính điểm theo thang 5 Likert.Kết quả: Sau năm tháng thu thập số liệu, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2011:Sự hài lòng của thân nhân đối với sự chăm sóc của nhân viên phòng mổ 80%, thời gian chờ đợi khoảng 70%, tiện nghi phòng mổ khoảng 65%. Thân nhân hài lòng nhất là sự thân thiện của nhân viên. Thân nhân không hài lòng nhất: không có. 100% thân nhân giới thiệu bệnh viện Nhi Đồng 2 cho người khác đến điều trị.Kết luận: Nhìn chung, đa số thân nhân hài lòng về bệnh viện. Thực hiện những khảo sát có tính toàn diện hơn và đi cùng với nó là sự hoàn thiện của chúng ta để thay đổi chất lượng y tế và thái độ phục vụ.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To evaluate the satisfaction of the parents who have child operated in Children's Hospital 2 in 2011 in terms of service, examination, treatment quality and facilities.Methods: A cross-sectional descriptive study. Sample size of 380 people. Single randomized sample. Data collection tools: questionaire with validity and reliability. Data management and analysis: Excel software with 5 - point - Likert.Results: The collection from March to August, 2001: The relatives' satisfaction with hospital staff service is 80%, with waiting time is70%, and with operating room's facilities is 65%. The best satisfaction is the friendliness of all staff. None unsatisfaction. All of them agree to introduce others to Children's hospital 2. Conclusions: Most of the relatives's patients satisfied when coming to the hospital. More studies and efforts to improve health care quality and service attitude.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF