Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
TÌNH HÌNH BỆNH NỘI TIẾT TẠI KHOA NỘI TIẾT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (Từ 01/01/2007 - 30/06/2010)

Nguyễn Thị Bích Đào, Phan Hữu Hên

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát số lượng bệnh nhân nội tiết nhập viện tại Khoa Nội tiết - BV Chợ Rẫy từ 2007-2010 và mô tả đặc điểm, tần suất bệnh lý theo tuyến nội tiết. Phương pháp: Hồi cứu, mô tả.Kết quả và kết luận: Tổng số bệnh nhân nội tiết được điều trị nội trú tại Khoa Nội tiết BVCR từ 01/01/2007 - 30/06/2010 là 6663 bệnh nhân. Tuổi trung bình 61,5 (± 1,5) nhỏ nhất 3 tuổi, lớn nhất 100 tuổi; Giới nữ chiếm 65,3%. Bệnh lý đái tháo đường chiếm tỉ lệ cao nhất 87% (5800 bệnh nhân), tiếp theo là bệnh lý tuyến giáp 9,4% (629 bệnh nhân), bệnh lý tuyến yên 2,4% (157 bệnh nhân); bệnh lý tuyến thượng thận 3,7% (246 bệnh nhân); có 03 trường hợp insulinoma. Trong bệnh lý tuyến giáp, tuyến yên và tuyến thượng thận thì cường giáp, suy tuyến yên và suy thượng thận do thuốc corticoid là ba bệnh thường gặp nhất.

ABSTRACT :

Objective: To describe the number of patients and characteristics, types of endocrine diseases of patients hospitalized in the Endocrinology ward of Cho Ray hospital.Methods: Retrospective study. All patients treated at the Endocrinology Ward of Cho Ray hospital during the period of 3.5 years (from 01/01/2007 - 30/06/2010) were included. The diagnosis was based on hospital records.Results and Conclusions: In total there were 6663 patients among them 65.3% was female. Patients mean age: 61.5yo (SD 1.5). The frequency of diabetes was 87%, thyroid diseases 9.4%, pituitary diseases 2.4%, adrenal diseases 3.7%. There were 03 cases of insulinoma. Hyperthyroidism, hypopituitarism, corticosteroid - induced adrenal failure were the three most common disorders of the thyroid, pituitary and adrenal glands.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF