Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐỀ PHÒNG BĂNG HUYẾT SAU SANH CỦA VIỆC SỬ DỤNG MISOPROSTOL SAU SỔ THAI

Nguyễn Thị Từ Vân, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nghiêm Minh, Lê Thị Lan Hương

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Misoprostol được sử dụng ngày càng nhiều trong thực hành sản khoa tại Việt Nam, đồng thời cũng nhiều bàn cãi về các tác dụng của thuốc, đặc biệt trong việc đề phòng băng huyết sau sanh. 
Mục tiêu: nhằm đánh giá tác dụng đề phòng băng huyết sau sanh của việc sử dụng misoprostol sau sổ thai. 
Phương pháp: Thiết kế nested case-control được sử dụng với cỡ mẫu 73 thai phụ sanh ngã âm đạo tại khoa phụ sản bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian 2 năm từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2004. 
Kết quả: nguy cơ băng huyết sau sanh cao hơn ở nhóm có sử dụng misoprostol (OR= 7.06; 95% KTC= 1,67 - 29,78). 
Kết luận: chưa thể dùng misoprostol như một thuốc có hiệu quả khi xây dựng chiến lược dự phòng băng huyết sau sanh.

ABSTRACT :

Introduction: Misoprostol is available and widely used in obsterical practice in Vietnam, and it is controversial on effects of the drug, especially in preventing postpartum hemorrhage. 
Objective: This study was to investigate the effectivenes of the drug use right after fetal delivery for preventing postpartum hemorrhage. 
Method: The nested case-control design was used with the size of 73 pregnant women, who delivered vaginally in the University Medical Center of Ho Chi Minh City, during 2 years, from January, 2003 to December, 2004. 
Result: The risk of postpartum hemorrhage was higher in group using misoprostol than non-misoprostol group (OR= 7.06; 95% C.I.= 1.67-29.78). 
Conclusion: misoprostol should not be recommended as an effective remedy to establish a preventing strategy for postpartum hemorrhage.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF