Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
HIỆU QUẢ CỦA MEBENDAZOLE ĐƠN LIỀU TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM GIUN KIM Ở TRẺ MẪU GIÁO TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HCM TỪ 05/2007 ĐẾN 01/2008

Nhữ Thị Hoa, Lương Thúy Vân, Nguyễn Đức Chỉnh, Trần Công Trưởng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả của Mebendazole 500 mg đơn liều trong điều trị nhiễm giun kim và xác định tỉ lệ tái nhiễm sau điều trị 3 tháng trên trẻ học mẫu giáo tại huyện Củ Chi, TP. HCM từ 05/2007 đến 01/2008. Phương pháp: nghiên cứu can thiệp cộng đồng không nhóm chứng bằng Mebendazole 500 mg đơn liều được tiến hành trên 1903 trẻ học tại các trường mẫu giáo huyện Củ Chi năm 2007 - 2008. Chọn mẫu cụm 1 bậc được áp dụng để xác định các trường (xã = cụm) đưa vào khảo sát. Chẩn đoán các trường hợp nhiễm giun kim bằng phương pháp Graham (1 lần/đợt). Tỉ lệ sạch trứng, tỉ lệ giảm nhiễm được xác định vào ngày 14 sau tẩy giun. Ba tháng sau khi can thiệp, tỉ lệ tái nhiễm được đánh giá. Phân tích số liệu bằng Stata 8.0 Kết quả: 22,75% trẻ dương tính với giun kim trong đó nhóm 5 - 6 tuổi nhiễm nhiều hơn nhóm 3 - 4 tuổi (OR = 1,4 (1,12 - 1,74), p < 0,00). Tỉ lệ sạch trứng là 89,61%, phân bố khác nhau theo phân hiệu chính hoặc lẻ (RR = 1,08 (1,01 - 1,96), p = 0,015) và liên quan với tỉ lệ nhiễm ban đầu. Tỉ lệ giảm nhiễm đạt 88%. Khả năng tái nhiễm sau 3 tháng là 15,51%. Kết luận và đề xuất: tỉ lệ nhiễm và tái nhiễm giun kim ở trẻ mẫu giáo huyện Củ Chi vẫn cao so với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Điều trị thuốc đơn thuần không thể kiểm soát bệnh một cách triệt để. Cần thực hiện truyền thông giáo dục về phòng ngừa nhiễm giun kim cho nhà trường và phụ huynh.

ABSTRACT :

Objectives: to evaluate the effectiveness of Mebendazole 500mg in single dose for E. vermicularis infestation and to determine, 3 months later, the re-infestation among children in the kindergartens in Cu Chi district, Ho Chi Minh city from May 2007 to January 2008. Method: a non-controlled community intervention study with Mebendazole 500mg in single dose was conducted among 1903 children from 3 to 6 years old in 9 kindergartens in Cu chi district between May 2007 to January 2008. Subjects were selected from a one-stage cluster sampling (commune = cluster). A unique anal swab via Graham's technique was done to detect cases of enterobiasis. Two weeks after deworming, cure rate, reduction rate of infestation were mesured. Re-infestation rate was determined three months later. Data were analyzed with STATA 8.0. Results: prevalence of enterobiasis among the children is 22.75%, in which, the children at the age of 5 - 6 are infested higher than those at 3 - 4 years of age. Cure rate is 89.61%, with a statistically significant distribution according to center or branchs of the kindergartens (OR =1.08 (1.01 - 1.96), p = 0.015). Reduction rate of infestation is 89.93%. Three months after the intervention, 15.51% of children become infected. Conclusions and recommendations: prevalence of pinworm and re-infestation rate after the intervention are still high among children in kindergartens in Cu Chi district. The mass treament can't control absolutely the enterobiasis. Health education for the kindergarteners and the children's parents are needed to prevent E. vermicularis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF