Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN LÊN SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HÓA HỌC SAPONIN VÀ TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA SÂM VIỆT NAM

Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Minh Đức

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sâm Việt nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv. Araliaceae) là một loài Panax mới, cho đến nay chỉ mới phát hiện ở Việt nam. Hiện nay sâm Việt nam chỉ được dùng dưới dạng phơi sấy khô chứ chưa có nghiên cứu nào về bào chế dạng hồng sâm như Sâm Triều Tiên.
Mục tiêu: Mục đích của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của việc chế biến Sâm Việt nam lên tác dụng tăng lực và sự thay đổi thành phần saponin của sâm Việt nam so với sâm Việt nam chưa chế biến.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sâm Việt nam sau khi chế biến và trước khi chế biến được chiết xuất lấy phân đoạn saponin toàn phần. So sánh sự thay đổi thành phần saponin sử dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng (SKLM) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Thử nghiệm độc tính cấp và tác dụng tăng lực của Sâm Việt Nam trên mô hình "Chuột bơi kiệt sức của Brekman",
Kết quả: Có sự thay đổi rõ rệt thành phần saponin của sâm Việt nam sau khi chế biến. Ở liều thấp là 20 mg/kg chuột, cao saponin toàn phần của sâm Việt Nam sau khi chế biến đã có phát huy tác dụng làm kéo dài thời gian bơi ở chuột nhắt và có tác dụng tăng lực không thay đổi so với cao saponin toàn phần của sâm Việt Nam chưa qua chế biến
Kết luận: Sau khi chế biến thì ta nhận thấy sâm Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt về thành phần hóa học saponin nhưng tác dụng tăng lực của nó vẫn không hề suy giảm.

ABSTRACT :

Background: Vietnamse ginseng (VG), a wild Panax species, discovered in the Central Vietnam in 1973, has been used in Vietnam for many purpose as ginseng Panax ginseng (PG), i.e., for treatment of many serious diseases and for enhancement of physical strength. This study was carried out to investigate changes in the saponin composition and endurance swimming capacity of vietnamese ginseng Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae induced by steaming. Materials and Methods: The raw VG root was obtained from Quang Nam province. Samples of the raw VG root were steamed for 2, 4, 6, and 8 h. The root was then dried at about 50 oC until constant weight. Dried VG were extracted with refluxing MeOH in a soxhlet extractor for 8 hours. After cooling the methanol was removed in vacuo. The residue was dissolved in water and then subjected to a column chromatography with Diaion HP-20. The total saponins was collected by evaporating to dryness in vacuo methanol fraction. Use a thin layer and high-performance liquid (HPLC) chromatographic pattern matching method to differentiate saponin fraction. In forced swimming with load paradigm, male Swiss albino mice were given orally either raw or steamed vietnamse ginseng vehicle performed an increase in swimming capacity before exhaustion compared with the control mice
Results: No difference between the raw and steamed form indicated the steaming process did not affect the physical strengthening of VG in this paradigm. No acute toxic signal was detected even in the highest steamed vietnamse ginseng dose that could be tested.
Conclusion: In summary, using pattern matching analysis, the raw and steamed samples were successfully differentiated. The steamed form showed numerous peaks were not distinct in the chromatogram of the raw samples indicated a lot of newly formed derivatives. However, pharmacological studies showed no differences in physical strengthening activities and toxicity between raw and steamed Panax vietnamensis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF