Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
PHÂN TÍCH BIẾN CHỨNG VÀ TỈ LỆ TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI SAU LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG TALC

Ngô Thanh Bình

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phân tích các biến chứng sau làm dính màng phổi bằng bơm talc qua ống dẫn lưu ngực trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát (TKMPTP) biến chứng. 
Phương pháp nghiên cứu: Thực nghiệm can thiệp điều trị lâm sàng 
Kết quả: Từ 01/2002 đến 12/2006, có 197 trường hợp TKMPTP biến chứng (gồm 74 TKMPTP nguyên phát và 123 TKMPTP thứ phát). Có 174 trường hợp nam và 23 trường hợp nữ. Tuổi trung bình là 51,83 (từ 17 - 85 tuổi). Phần lớn TKMPTP nguyên phát xảy ra ở lứa tuổi dưới 40 tuổi và ngược lại, TKMPTP thứ phát xảy ra ở lứa tuổi trên 40 tuổi. TKMPTP tái phát gặp nhiều hơn TKMPTP lần đầu tiên nhưng không đáp ứng với đặt ODLMP (thời gian đặt ODLMP kéo dài quá 7 - 10 ngày) (81,73% so với 18,27%). Tỉ lệ thành công của LDMP bằng talc qua ODLMP (tính đến thời điểm xuất viện) là 95,94% với thời gian trung bình lưu ODLMP là 3,34 ngày (giới hạn từ 1 - 21 ngày). Ba biến chứng sớm là đau ngực (53,81%), sốt (26,9%) (xảy ra ngay trong vòng 4 giờ đầu tiên) và ho khan (29,95%) (xảy ra trong khoảng 4 - 12 giờ) sau bơm talc màng phổi. Ngoài ra, có 3 trường hợp mủ màng phổi nhưng đáp ứng tốt với điều trị kháng sinh. Sau thời gian theo dõi từ 1 - 4 năm, tỉ lệ TKMP tái phát là 9,09% và biến chứng muộn là đau ngực nhẹ (42,61%) và khó thở nhẹ (chỉ xảy ra khi gắng sức nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng ngày). Không trường hợp tử vong nào có liên quan đến nguyên nhân gây ra do talc. Đồng thời, không có xảy ra những biến chứng trầm trọng (suy hô hấp cấp, tụt huyết áp,...) trong thời gian theo dõi sau LDMP bằng talc. 
Kết luận: Làm dày dính màng phổi bằng talc qua ODLMP có hiệu quả, an toàn và ít biến chứng trong điều trị TKMPTP biến chứng.

ABSTRACT :

Objective: to analyse complications after pleurodesis by talc through chest tube in the treatment of complicated spontaneous pneumothorax (CSP). 
Method: Clinical experimental study. 
Result: From 01/2002 to 12/2006, there were 179 cases of CSP (included 74 primary SP and 123 secondary SP). There were 174 male and 23 female patients. The average age was 51.83 (range, 21 to 85). Primary SP often occurred in age group under 40, and on the contrary, secondary SP occurred in age group over 40. Recurrent SP occurred more than first SP (which didn't response with chest drainage; time for chest drainage lasted over 7 - 10 days) (81.73% % versus 18.27%). Rate of success of talc pleurodesis at discharged time was 95.94%, with an average duration of drainage chest tube was 3.34 days (range, 1 to 21). Three early complicated signs were chest pain (53.81%), fever (26.9%) (occurred in the first four- hour time) and cough (29.95%) (occurred in a 4 - 12 hour time) after talc pleurodesis. Besides, there were 3 cases of empyema but they had good responses to antibiotic therapies. After monitoring in 1-4 year period, rate of recurrent pneumothorax was 9.09% and lately complication was light chest pain (42.61%) and light dyspnea (only occurred after excessive actions but they didn't influence patient's activities significantly). The causes of death were unrelated to the pleurodesis. Simultaneously, we haven't detected orther severe complications (acute respiratory failure, hypotension,...) in the follow-up after talc pleurodesis. 
Conclusion: Pleurodesis by talc through chest drainage tube was high effective, safe and low complicative in the treatment of CSP.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF