Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
TƯƠNG QUAN LÂM SÀNG - GIẢI PHẪU BỆNH VÀ PCR TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LAO DA

Hà Văn Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tương quan lâm sàng, giải phẫu bệnh (GPB) với PCR trong chẩn đoán lao da. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả với dân số chọn mẫu là tất cả các bệnh nhân bị lao da. Kết quả: Nam nhiều hơn nữ. Dạng lâm sàng lao cóc chiếm nhiều nhất, chỉ có 4/40 trường hợp là có kết quả giải phẫu bệnh dương tính và 6/40 trường hợp là có kết quả PCR dương tính. Kết luận: Như vậy kết quả giải phẫu bệnh phù hợp khá cao so với PCR trong chẩn đoán lao da với hệ số kappa = 0,96.

ABSTRACT :

Objectives: To identify the correlation between clinic, histopathology and PCR in the diagnosis of cutaneous tuberculosis and the Kappa between histopathology and PCR Methods: cross-sectional descriptive study on 40 cutaneous tuberculosis cases at the Hospital of Dermatovenerology in HCM city in 2007-2008 Results: More male than female. Verrucous form more prominent. 4/40 cases with positive histopathological result and 6/40 cases with positive PCR result Conclusions: The correlation of the histopathological result is rather high in comparison with the PCR in the diagnosis of cutaneous tuberculosis with Kappa = 0,96.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF