Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÊ LAI, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Chiến(1), Tô Gia Kiên(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Bạo lực học đường (BLHĐ) hiện đang là vấn đề nổi cộm ở Việt nam, nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra trong thời gian gần đây.Mục tiêu: nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ HS có hành vi BLHĐ, tỷ lệ HS có kiến thức, thái độ đúng về BLHĐ; và xác định các mối liên quan giữa yếu tố bản thân gia đình, nhà trường và xã hội với hành vi BLHĐ của HS.Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trong tháng 04/2010 trên 493 học sinh trường THCS Lê Lai Q8. Thông tin được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt các em học sinh sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn.Kết quả: Tỉ lệ học sinh tham gia đánh nhau trong 6 tháng trước điều tra là 13,2%, mang vũ khi tới trường 5,9%, đe dọa HS khác 12,2% và mắng chửi nhau là 36,9%. Tỷ lệ HS có kiến đúng về BLHĐ rất thấp chỉ từ 3% đến 8,7%. Thái độ của HS thay đổi tùy vào tình huống xảy ra BLHĐ. Các đặc tính cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội đều có liên quan rất lớn đến hành vi bạo lực của HS. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh đã từng bị bạo lực, gia đình có sử dụng bạo lực, hay bạn bè có sử dụng bạo lực có hành vi bạo lực cao gấp 1,9 lần, 1,4 lần, hay 2,1 lần so với những học sinh chưa từng bị bạo lực, gia đình không sử dụng sử dụng bạo lực hay bạn bè không sử dụng bạo lực 2,1 lần.Kết luận: Tỷ lệ học sinh có hành vi bạo lực tại trường THCS Lê Lai là khá cao và có mối liên quan giữa các yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội lên hành vi BLHĐ của HS.

ABSTRACT :

ABSTRA CTBackground: school violence is a priority in Vietnam; many serious cases of violence have occured recently.Objectives: the study aims to indentify the percentage of pupils performed violence, the percentage of pupils having correct knowledge and right attitude on school violence and the relationship between violent behaviours of pupils with pupils' situation of family, school and neighbourhood.Methods: A cross-sectional study was conducted on 493 pupils in Le Lai junior high school in April 2010. Data was collected by face-to-face interviewed using structured questionnaires. Results: the percentage of pupils participating in fighting in the last six months was 13.2%, bringing weapons to class was 5.9%, and insulting and cursing was 36.9%. The percentage of pupils having correct knowledge on school violence was low, ranging from 3-8.7%. The percentage of pupils having right attitude on school violence varied with the context of violence. Personal characteristics, situation of family, school and neighbourhood were related to violent behaviours of pupils. The percentage of pupils being performed violence, having relatives who perform violence, or having friends who perform violence was 1.9, 1.4 and 2.1 times higher than that of those being not performed violence, having relatives who do not perform violence, or having friends who do not perform violence, respectively.Conclusion: The percentage of pupils performed violence in Le Lai junior high school was high and there were relationship between pupils' situation of family, school and neibourhood with violent behaviours of pupils.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF