Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG - CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG XƯƠNG THÁI DƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Trần Thị Bích Liên(1), Nguyễn Minh Tuấn (2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và mối tương quan giữa kiểu gãy sau chấn thương với biểu hiện lâm sàng bệnh nhân chấn thương xương thái dương.Phương pháp nghiên cứu: Là nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang, cở mẫu 42 tiến hành tại BV Nhân Dân 115 từ 10/2007 - 10/ 2008.Kết quả:Qua 42 bệnh nhân gãy xương thái dương cho thấy hệ thống phân loại có hay không có tổn thương mê đạo xương có liên quan có ý nghĩa thống kê với các biểu hiện giảm thính lực, liệt mặt, chảy dịch não tủy (22,9%). Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 3 kiểu gãy (gãy dọc, gãy ngang, gãy hỗn hợp) với các biểu hiện giảm thính lực, liệt mặt và chảy dịch não tủy (P lần lượt là 0,44; 0,86 và 0,83). Kết luận: cách phân loại kiểu gãy xương thái dương theo hệ thống phân loại có hay không có tổn thương mê đạo xương tốt hơn so với hệ thống phân loại gãy dọc/ gãy ngang/ gãy hỗn hợp

ABSTRACT :

ABSTRACTAims: Clinical and paraclinical signs and the relation of fracture styles to the manifestations of its symptoms in temporal fractures.Methods: Prospective cross- description, sample: 42 in Nhan Dan 115 Hospital from 10/ 2007 to 10/ 2008. Results: Throught 42 patients have had temporal fractures showing that the classification of fracture styles following whether the bony labyrinth damage or not is meaning statistics for the manifestations of loss hearing, facial paralysis and cranial spinal leak (22,9%). No meaning when classifying to follow longitudinal, oblique or mixed bone fractures to the manifestations of loss hearing, facial paralysis and cranial spinal leak.Conclusion: The classification of fracture styles following whether the bony labyrinth damage or not is better than classical classification following longitudinal, oblique or mixed bone fractures.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF