Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI VÀ SỰ CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI MÔ HÌNH NHÀ TIÊU NỔI DỘI NƯỚC BẰNG COMPOSITE

Đặng Ngọc Chánh, Vũ Trọng Thiện

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhà tiêu ao cá (không hợp vệ sinh), được sử dụng phổ biến ở các hộ gia đình khu vực Ðồng bằng sông Cửu long từ hàng chục năm qua, bị cấm sử dụng theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ từ năm 1994(8). Từ đó đến nay chưa có mô hình nhà tiêu nào có thể thay thế thành công mô hình nhà tiêu truyền thống này. Ðể tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này, năm 2007, Bộ Y tế phối hợp với UNICEF đã thiết kế mô hình nhà tiêu nổi đội nước bằng composite áp dụng cho các tỉnh khu vực Ðồng bằng sông Cửu long. 
Mục tiêu nghiên cứu: Ðánh giá chất lượng nước thải của mô hình nhà tiêu nổi dội nước về các mặt lý hóa, vi sinh xem có đạt các tiêu chuẩn vệ sinh như nhà tiêu tự hoại không, có thể thay thế mô hình nhà tiêu ao cá truyền thống (nhà tiêu đã bị cấm sử dụng) không. Ðánh giá sự chấp nhận của cộng đồng về thiết kế, sử dụng thuận tiện đối với loại nhà tiêu trên.
Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp lấy mẫu thực địa (lấy mẫu nước thải trực tiếp từ 2 loại mô hình nhà tiêu mẫu) đem phân tích các chỉ tiêu hóa học và vi sinh tại labo của Viện VSYTCC Tp.HCM, với điều tra quan sát các hộ gia đình sử dụng để đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình nhà tiêu nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu: hiệu quả về mặt lý hoá - Hàm lượng Nitrite, Nitrate tăng dần qua các đợt khảo sát chứng tỏ quá trình phân hủy các hợp chất Nitơ trong các ngăn xử lý của các nhà tiêu mẫu tăng lên. Hàm lượng các hợp chất hữu cơ thể hiện qua hàm lượng BOD cũng giảm dần qua các đợt khảo sát hàm lượng BOD cao nhất trong là 310 mg/l, thấp nhất 3 là 180 mg/l. Hiệu quả xử lý vi sinh - Hàm lượng Coliform tổng số trong các khảo sát biến động trong khoảng 25x106KL/100ml đến 37,7x106KL/100ml có thể nói nước thải của mô hình nhà tiêu mẫu nghiên cứu tương đương với nước thải của nhà tiêu tự hoại về mặt xử lý Colifrom tổng số. Sự chấp nhận của người sử dụng - 100% các hộ gia đình được khảo sát đều cho là nhà tiêu mẫu dễ sử dụng, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Sau một thời gan sử dụng (trên 1 năm) 100% nhà tiêu chưa bị tắc. Phần lớn (81,6%) các hộ gia đình tự lắp đặt được nhà tiêu mẫu sa khi được nghe hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, lắp đặt nhà tiêu dễ dàng không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp thuận tiện cho người dân nông thôn.
Kết luận: Có thể nói nhà tiêu nổi dội nước bằng composite qua quá trình thử nghiệm đã khẳng định về hiệu quả xử lý và được người dân chấp nhận và đây là một mô hình nhà tiêu thích hợp cho vùng ngập lũ ĐBSCL.

ABSTRACT :

Background: Fish pond latrine (unsanitary) has been used commonly at households in the Mekong delta area for tens of years, it has been forbidden to use according to a direction of the Prime Minister since 1994(8). However, until now, there is not any new latrine model that can replace this traditional latrine model successfully. To find a solution for this problem, in 2007, the Ministry of Health cooperating with United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) to design a latrine model: the composite water flush floating latrine can be used for provinces in the Mekong delta area. 
Objectives: To evaluate the quality of wastewater from the new latrine model in respects of physiochemical and microorganism to check if these reach sanitary standard as that of septic tank latrines and whether the models can replace the traditional fish pond latrine model (the one that has been forbidden to use). To evaluate community's acceptance of design and convenient use of the latrine model.
Method: Combining on-site sampling (sampling wastewater effluent directly from the latrine model) to analyze physiochemical and micro-organism parameters at the laboratory of the Institute of Hygiene and Public Health in Ho Chi Minh city, with on-site observation on how families use the latrines to evaluate treatment efficiency of studied latrine model
Results: Physiochemical treatment efficiency - Nitrite and Nitrate concentration has been increasing gradually during sampling stages proven that degradation process of nitrogen compounds in storage of latrine models has improved. Concentration of organic compounds presented through BOD concentration also reduced steadily through sampling stages, the highest BOD concentration was 310 mg/l, and the lowest one was 180 mg/l. Micro-organism treatment efficiency - Total coli form density in sampling stages varied from 25x106 colonies/100ml to 37.7x106colonies/100m,l it is possible to say that quality of wastewater from the latrine model was equal to that of septic tank latrine in respect of Total Coli form treatment. community's acceptance - 100% of survey households said that the latrine models are clean, sanitary and easy to use. After using the latrines for a certain time (over one year), 100% of the latrines were not blocked. Most of households (81.6%) installed the latrines themselves after being guided on installed technique. Installing the latrine is easy and do not require complicated technique that is convenient for residents in rural area. 
Conclusion: It is possible to say that the composite water flush floating latrine, after a testing process, have already affirmed the treatment efficiency and have been accepted by the user and that is a suitable latrine model for Mekong delta flooding area.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF