Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG THUỐC SAU CAN THIỆP MẠCH VÀNH

Hoàng Quốc Hòa

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh mạch vành (BMV) hiện nay có xu hướng gia tăng ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Can thiệp mạch vành qua da (PCI) là phương pháp tái thông mạch vành an tòan, hiệu quả. Sự tuân thủ thuốc chống kết tập tiểu cầu (CKTTC) sau PCI có đặt stent là quan trọng.
Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát sự tuân thủ điều trị thuốc CKTTC ở bệnh nhân (bn) BMV sau đặt stent có phủ thuốc.
Đối tượng và phương pháp: 
Đối tượng: là những bn bị BMV đặt stent phủ thuốc.Tiêu chuẩn loại trừ: những bn không đồng ý tham gia nghịên cứu hoặc có rối loạn tâm thần.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
Kết quả: 1.Bệnh nhân quên dùng thuốc CKTTC là 19,9%.Nam quên dùng thuốc nhiều hơn nữ. Trẻ tuổi quên dùng thuốc nhiều hơn người lớn tuổi. 2.Tỷ lệ dùng thuốc theo toa hết đúng thời gian là 71,2%, hết nhưng không đúng thời gian là 28,8%. 3.Tỷ lệ bn tuân thủ việc dùng thuốc CKTTC là 63,4%. 4.Mối tương quan có ý nghĩa giữa việc dùng thuốc CKTTC với thái độ người bệnh xem BMV là quan trọng.
Kết luận: Việc tuân thủ điều trị thuốc CKTTC sau đặt stent phủ thuốc là quan trọng vậy người bác sỹ tim mạch nên: -Dặn dò bn kỹ sau làm PCI có đặt stent phủ thuốc. -Hẹn bn tái khám định kỳ, đều đặn, phối hợp chặt chẽ giữa thầy thuốc và người bệnh nhằm hạn chế tối đa tái hẹp stent và các biến cố tim mạch khác.

ABSTRACT :

Background: Coronary artery disease (CAD) now tends to increase in developing countries including Vietnam nam. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) is a effective, safe revascularization method.Treatment compliance with anti-platelet medications after PCI is important.
Objectives: To study the treatment compliance in patients after DES Implantation
Subjects and methods :
Subjects: All CAD patients with DES implantation. Excluded criteria : All patients did not agree to participate in the study or having mental disorders. 
Methods: A cross sectional,descriptive study.Results: 1. 19.9% of patients forgot to take medications. Men forgot to take medications than women. The Youth forgot to take medications than the elderly.2. 71.2% of patients used prescription drugs timely, 28.8% of patients used all but not the right time. 3. 63.4% of patients complied with anti-platelet medications. 4.There was a significant correlation between anti-platelet medications taken and attitude of patients whom were interested in their CAD.
Conclusion: It is very important to comply with anti-platelet medications after DES implantation. Therefore, the doctors should: Consult your patients carefully after PCI. Re-examine your patients periodically, regularly;set up a close coordination between doctors and patients to minimize stent restenosis and other cardiovascular events.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF