Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
PHÂN TẦNG NGUY CƠ UNG THƯ DẠ DÀY DỰA TRÊN DẤU HIỆU TEO NIÊM MẠC NỘI SOI, GIAI ĐOẠN VIÊM DẠ DÀY OLGA VÀ CHUYỂN SẢN RUỘT

Quách Trọng Đức(1), Lê Minh Huy(2), Nguyễn Thúy Oanh(3), Nguyễn Sào Trung(2)

TÓM TẮT :

Cơ sở và mục tiêu: Thiết lập mô hình phân tầng nguy cơ ung thư dạ dày dựa trên dấu hiệu teo niêm mạc nội soi (TNMNS), giai đoạn viêm dạ dày theo OLGA và chuyển sản ruột.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 280 bệnh nhân. Đánh giá TNMNS theo hệ thống Kimura - Takemoto. Đánh giá giai đoạn viêm dạ dày theo hệ thống OLGA. Nhuộm hóa mô với PAS và Alcian blue 2,5 để phân týp chuyển sản ruột.
Kết quả: TMNNS mức độ vừa - nặng, giai đoạn OLGA III - IV, CSR lan rộng với týp không hoàn toàn có mối liên quan. Có thể phân tầng bệnh nhân rối loạn tiêu hóa thành 4 nhóm: nhóm I (TNMNS vừa - nặng, giai đoạn OLGA III - IV, thường có CSR lan rộng và týp không hoàn toàn); nhóm II (TNMNS vừa - nặng, OLGA I - II, thường có CSR lan rộng và týp không hoàn toàn); nhóm III (TNMNS vừa - nặng, OLGA I - II, ít gặp CSR lan rộng và týp không hoàn toàn), nhóm III (TMNNS nhẹ, OLGA 0 - II, hiếm gặp CSR lan rộng và týp không hoàn toàn). 
Kết luận: Mô hình phân tầng mức độ nguy cơ dựa trên kết quả nội soi và mô bệnh học ở lần đầu tiên, cung cấp thông tin về mức độ nguy cơ ung thư dạ dày trong tương lai.

ABSTRACT :

Background and aim: To establish a practical model for stratifying patients with different risk levels of developing gastric neoplasia based on the severity of endoscopic gastric atrophy (EGA), OLGA gastritis staging and intestinal metaplasia (IM).
Methods: A cross - sectional study was conducted on 280 patients. EGA was assessed according to the Kimura - Takemoto classification. Gastritis stage was assessed according to the OLGA system. PAS and Blue Alcian 2.5 staining were used to identify IM subtypes.
Results: There was an association among moderate - to - severe EGA, high - stage OLGA gastritis (i.e. stage III, IV), and extensive IM with incomplete subtype. Patients with dyspepsia symptoms could be stratified into 4 groups: group I (moderate - to - severe EGA, OLGA stage III - IV, usually with extensive IM and incomplete subtype); group II (moderate - to - severe EGA, OLGA stage I - II, usually with extensive IM and incomplete subtype; group III (moderate - to - severe EGA, OLGA stage I - II, less often with extensive IM or incomplete subtype); and group IV (mild EGA, OLGA stage 0 - II, rarely with extensive IM or incomplete subtype).
Conclusion: This stratification model potentially provides prognosis information of developing gastric neoplasia based on the baseline endoscopic and pathologic results.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF