Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 4 NĂM THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Nguyễn Minh Duy, Tạ Văn Trầm

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá kết quả đạt được của Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang sau 4 năm thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện trong thời gian tới.Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.Kết quả: Qua 4 năm thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, bệnh viện đã đạt được những kết quả khả quan và đáng khích lệ: chất lượng công tác khám chữa bệnh tốt hơn, triển khai được nhiều kỹ thuật mới, tay nghề của đội ngũ cán bộ, viên chức ngày càng được nâng cao, đời sống và thu nhập ngày càng được cải thiện, những chính sách, chế độ của cán bộ viên chức được giải quyết đầy đủ. Kết luận: Nghị định số 43 về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp mang lại hiệu quả tốt trong các mặt hoạt động của bệnh viện.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To assess the results of Tien Giang General Hospital four years after the implementation of Decree 43 of the Government, to propose solutions to improve the operational efficiency of the hospital in time to. Method: Cross- sectionalResults: Through 4 years of autonomy, self-responsibility in finance, Hospital has achieved positive and encouraging results: quality health care work better, implementing many new techniques, skills of staff, officials increasingly advanced, their life and income have improved, the policies and regime of staffs were fully solved. Conclusion: Decree No. 43 on the implementation of autonomy and self-responsibility of finance delivers good performance in all activities of the hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF