Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY VÀ NÁCH TẠI BV CHỢ RẪY TRONG 10 NĂM (1999-2008)

Nguyễn Công Minh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Cắt hạch giao cảm qua nội soi trong điều trị tăng tiết mô hôi tay mang lại hiệu quả tức thời. Từ trước đến nay, các báo cáo cắt hạch ngực 2, ngực 3, ngực 4 để điều trị các trường hợp tăng tiết mồ hôi nách; và cắt hạch ngực 2 ngực 3 cho các trường hợp tăng tiết mồ hôi bàn tay. Tuy nhiên qua các báo cáo gần đây cho thấy rằng hiện tượng tăng tiết mô hôi bù trừ là vấn đề nỗi cộm. Như vậy cắt như thế nào là đúng, hiệu quả, giảm tỷ lệ bù trừ, kết hợp với các cải tiến của chúng tôi. Đó là mục tiêu của công trình này. Phương pháp nghiên cứu và kết quả: Trong 10 năm (1999-2008) tại BVCR chúng tôi có 851 trường hợp cắt hạch giao cảm ngực trong điều trị tăng tiết mồ hôi: 823 ở bàn tay, 22 ở nách và 6 kết hợp cả hai. Tuổi trung bình 24, lớn nhất là 57 tuổi và nhỏ nhất 13 tuổi. Đỉnh cao 15-35 tuổi, hơn 90% các trường hợp. 551 bệnh nhân chỉ cắt ngang hạch ngực 2 cho kết quả tuyệt vời, chỉ 2 trường hợp tái phát sau 6 tháng. Tương tự 2 bệnh nhân tái phát trên 312 bệnh nhân cắt hạch N2 N3. Có đến 99% (843/851) các trường hợp tăng tiết bù trừ, chủ yếu là ở phần lưng dưới và trước ngực, nhưng giảm dần và tự khỏi. Mặc dù có hiện tượng bù trừ, nhưng có đến 98% bệnh nhân hài lòng sau mổ. Hiện tượng bù trừ xuất hiện nhiều hơn và kéo dài hơn trên những trường hợp cắt nhiều hạch giao cảm N2-N3-N4 và trên các bệnh nhân béo phì (so với những trường hợp chỉ cắt hạch N2 hoặc N2-N3). Kết luận: Qua công trình này chúng tôi nhận thấy chỉ cần cắt đứt ngang hạch giao cảm ngực 2 trong điều trị tăng tiết mồ hôi tay là đủ, hiệu quả và hạn chế được hiện tượng tăng tiết bù trừ kéo dài, cắt hạch giao cảm ngực 2, 3, 4 hiệu quả trong điều trị tăng tiết mồ hôi ở nách. Trên BN béo phì hoặc cắt càng nhiều hạch thì hiện tượng bù trừ nhiều và kéo dài lâu hơn. Cắt hạch giao cảm qua nội soi lồng ngực, trong điều trị tăng tiết mô hôi tay và nách là một thao tác tương đối đơn giản, cho nên chúng tôi chỉ sử dùng một lổ vào, dưới mê nội khí quản thường, không cần phải dẫn lưu màng phổi... và không có biến chứng và tử vong.

ABSTRACT :

Objective: Immediate results of endoscopic thoracic sympathetomy for of the upper limbs hyhydrosis are good. In the past, many reports T2 T3 T4 sympathicotomy for axillary hyperhydrosis; and T2 T3 sympathicotomy for palmar hyperhydrosis. However, with the resent data sugest that severe compensatory sweating after sympathectomy for hyperhydrosis was the important proplem. How the exact resection that reduced severe compensatory sweating, associated our improved variation, with good results. That is the aim of this research. Methods and Results: During 10 years (1998-2007) at the Cho Ray hospital, 851 patients who underwent a thoracic transsection of the sympathetic chain: 823 palmar hyperhidrosis, 22 axillary hyperhidrosis and 6 were combined. Mean age was 24 (range, 13-57), the peak from 15-35 years old (more than 90%). On 511 cases, we underwent a T2 sympathicotomy with exellent resuts and two recidive after 6 months. Three hundred and twelve patients with T2, T3 sympathicotomy, two were also recidive. There were 99% cases compensatory sweating (mainly on the lower back and the anterior of thorax), but there were trasients ones. There were very satisfied with procedure: 98% have exellent or satisfactory results, although compensatory sweating. Compensatory sweating was significantly increased in the patients which T2-T3- T4 sympathectomy and on the obese patients (more than T2 or T2-3 sympathectomy). Conclusion: Our resuts demonstrate that T2 sympathicotomy for plamar hyperhidrosis with very low and short compensatory sweating; compared to T2 T3 T4 transection, in axillary hyperhydrosis, which is the factor that increases the severe compensatory hyperhidrosis. Compensatory sweating was severe and lengthened on the obese patients. Because of the simple technique, we use 1 trocart, common general anesthesia and no chest tube, without complication and no mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF