Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KỸ THUẬT CHUYỂN MIỆNG SÁO RA TRƯỚC TRONG ĐIỀU TRỊ LỖ TIỄU THẤP VỚI VẠT DA QUI ĐẦU NGANG

Nguyễn Thị Đan Trâm, Trần Lý Trung, Lê Thanh Hùng, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn

TÓM TẮT :

Mục đích: Các tác giả giới thiệu kỹ thuật tạo hình niệu đạo với vạt da qui đầu ngang của Duckett phối hợp với kỹ thuật của Barcat để tránh biến chứng giật lùi ra sau của lỗ sáo.
Số liệu và phương pháp: Tiền cứu từ tháng 3/2001 đến tháng 8/2004 có 24 trường hợp lỗ tiểu thấp thể giữa có qui đầu nhỏ được áp dụng phối hợp kỹ thuật này.
Kết quả: Không có trường hợp nào bị biến chứng giật lùi lỗ sáo ra sau sau mổ. Hai trường hợp bị rò sau mổ, 1 trường hợp túi thừa niệu đạo không cần can thiệp lại sau 3 năm.
Kết luận: Tạo hình qui đầu với vạt da ngang của Duckett có kèm theo kỹ thuật "chôn" niệu đạo của Barcat có thể được sử dụng nhằm tránh biến chứng giật lùi lỗ sáo ra sau và cho một qui đầu đạt yêu cầu thẩm mỹ.

ABSTRACT :

Purposes: The authors present the Duckett's transversal prepucial island flap (TPIF) technique associated with the Barcat's technique to prevent the meatal regression posoperatively in the small glans midshaft hypospadias repair.
Materials and methods: From 3/2001 to 8/2004, 24 cases of small glans hypospadias including midshaft and proximal shaft were treated with this associated technique.
Results: All 24 cases have the meatus at the tip of glans. No meatal retraction reported. Urethrocutaneous fistula in 2 cases. One mild urethral diverticulum.
Conclusion: The TPIF technique associated with the Barcat's technique could be used in the small glans hypospadias repair to prevent the meatal retraction posoperatively and to obtain a cosmetic glans.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF