Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ SIÊU ÂM NỘI TRỰC TRÀNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ XÂM LẤN VÀ DI CĂN HẠCH CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG

Phạm Văn Tấn, Nguyễn Đình Hối, Lê Châu Hoàng Quốc Chương, Trần Thiện Trung

TÓM TẮT :

Mục đích: Nghiên cứu nhằm mục đích sử dụng siêu âm nội soi để đánh giá độ chính xác giai đoạn và di căn hạch vùng trong ung thư trực tràng.
Phương pháp: 114 trường hợp ung thư trực tràng được phẫu thuật và được đánh giá giai đoạn T và di căn hạch vùng bằng siêu âm nội soi.
Kết quả: Độ chính xác chung của siêu âm nội soi trực tràng để đánh giá đúng giai đoạn T là 86,8%, trong đó ở giai đoạn uT2 là 83,3%, và ở uT3 là 89,2% và ở uT4 chỉ còn 71,4%. Độ nhạy của siêu âm nội soi trực tràng : đối với ung thư trực tràng ở pT2 là 86,9% (20/23); ở pT3 là 96,1% (74/77) ; và ở pT4 là 35,7% (5/14). Để đánh giá di căn hạch vùng với độ nhạy: 34,4%; độ chuyên: 73,2%.
Kết luận: Siêu âm nội trực tràng có độ chính xác cao trong đánh giá trước mổ độ xấm lấn và tình trạng di căn hạch vùng của ung thư trục tràng.

ABSTRACT :

Background: This study was performed to verify reports of the degreased accuracy of endorectal ultrasonography (EUS) in preoperative staging of rectal cancer.
Methods: One hundred and fourteen consecutive rectal cancer patients undergoing curative surgery were evaluated by 3 D EUS preoperatively.
Results: The overall accuracy in T-staging was 86,8%, in there the accuracy in T2-staging was 83,3%, in T3 was 89,2% and in T4 was only 71,4%. The sentivity in pT2 was 86,9% (20/23) cases, in pT3 was 96,1% (74/77) cases, and in pT4 was 35,7% (5/14) cases. The evaluation of lymph node metastases, the sentivity of 3D-EUS was 34,4% and the specific was 73,2%.
Conclusion: We found that 3-dimentional endorectal ultrasonography has a high accuracy in T-staging and defining lymph node metastases in rectal cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF