Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG MELANÔM DA

Ngô Quốc Đạt, Hồ Tấn Bửu, Thái Anh Tú, Nguyễn Văn Thành

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh melanôm da và niêm mạc. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang. Tất cả các bệnh nhân có kết quả giải phẫu bệnh là melanôm tại Bệnh viện Ung Bướu - TP. Hồ Chí Minh từ tháng 01/ 2007 - 04/2008. Kết quả: Qua khảo sát hồi cứu 31 trường hợp mêlanôm chúng tôi ghi nhận một số đặc điểm. Về lâm sàng, tỉ lệ nữ/nam: 1,38; tuổi trung bình là 54,5; thường gặp ở da chiếm (74,19), niêm mạc chiếm (25,8%); kích thước bướu: <6mm (5,26%), 6-10mm (21,5%) và >10mm (73,68%); di căn (61,29%), trong đó di căn hạch (51,6%), tái phát tại chỗ (22,58%).Về vi thể, hình thái tế bào dạng tế bào biểu mô (45,16%); dạng tế bào biểu mô và tế bào hình thoi (25,8%); dạng tế bào biểu mô và tế bào dạng Paget (16,12%). Cách sắp xếp tế bào thành ổ (70,96%); rời rạc (29,3%). Sự hiện diện hạt nhân trong nhân tế bào bướu (77,41%). Không tìm thấy phân bào (16,12%). Sự hiện diện lym phô bào trong mô bướu (90,32%). Sự hiện diện hắc tố trong bào tương và quanh tế bào bướu (77,41%).

ABSTRACT :

Objectives: To survey some clinical and pathological characteristics of melanoma Methods: Cross-sectional descriptive study. Object of study: 31 cases of malignant melanomas was diagnosed at Ho Chi Minh Hospital from January 2007 to April 2008 Results:Clinically, the ratio of male and female were 0.72; the average age were 54.5 years old; the tumors commonly located in skin (74.2%) and in mucosa (25.8%); tumor sizes were common more than 10 mm (73.6%) in greated diameter; the metastazing lymph nodes were common (51.6%).Microscopically, the cell types were epithelioid cells (45.1%), mixed epithelioid cells and spindle cells (25.8%), mixed epithelioid cells and Paget cells (16.1%). There were common prominent nucleoli in nuclea of tumor cells (77.4%). The common pattern were organoid (70.9%), lymphocytes and plasma cells infiltrating background were very common (90.3%). Intracytoplasmic and extracytoplasmic melanin were common (77.4%).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF