Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ VỀ KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN HUYỆN ĐÔNG HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2010

Trương Phi Hùng(1), Nguyễn Thị Thu Hậu (2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTBối cảnh: Tình hình dịch HIV/AIDS tại tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Đông Hòa nói riêng đang có dấu hiệu tăng lên trong những năm gần đây. Các nghiên cứu về HIV/AIDS trên đối tượng vi thành niên chủ yếu nghiên cứu về hành vi tình dục, hành vi nghiện hút ma túy; vẫn chưa tìm thấy tài liệu nghiên cứu về kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H.Mục tiêu: Đánh giá mức độ kiến thức về HIV/AIDS và thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử của học sinh đối với người nhiễm HIV/AIDS tại trường THPT Lê Trung Kiên, năm học 2009 - 2010. Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả trên 559 học sinh trường THPT Lê Trung Kiên. Dùng kỹ thuật chọn cụm ngẫu nhiên và phân tầng theo các khối lớp 10, 11, 12. Sử dụng bộ câu hỏi tự điền.Kết quả: Tỷ lệ học sinh có kiến thức chung đúng là 48,3%, thái độ chung đúng là 20,6%. Có mối liên quan giữa kiến thức chung với thái độ chung. Những học sinh có kiến thức chung đúng sẽ có tỷ lệ học sinh có thái độ chung đúng gấp 2 lần những học sinh không có kiến thức chung đúng với PR= 2, KTC 95% (1,4 - 2,8); không tìm thấy mối quan hệ giữa kiến thức, thái độ với trình độ học vấn, giới, tình trạng sinh sống.Kết luận: Tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng khá cao, nhưng tỷ lệ học sinh có thái độ đúng còn thấp. Cần tăng cường và củng cố kiến thức về HIV/AIDS của học sinh, phối hợp thông tin giáo dục truyền thông giữa nhà trường và ban ngành y tế, đẩy mạnh hai nguồn thông tin chính quy này ở học sinh, cần chú trọng hơn nữa những nội dung về khả năng điều trị, khái niệm về AIDS; đặc biệt là hành vi lây truyền. Ngoài nhà trường, ban ngành y tế cần chú trọng hơn nữa về tuyên truyền giảm kỳ thị tai cơ sở y tế và cộng đồng.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: The situation of HIV / AIDS in the province of Phu Yen Dong Hoa district in general and in particular is showing signs of increased in recent years, research on HIV / AIDS on adult subjects of major research on behavior sexual behavior of drug addicts, have yet to find research materials about stigma and discrimination people with H.Objective: to assess knowledge, attitudes about stigma and discrimination of students on HIV / AIDS in schools Le Trung Kien high school, in 2009 to 2010.Methods: A cross-sectional survey was conducted with a total of 559 students participated. The questionnaire included items on demographics selected by random cluster selection techniques and stratified according to grade 10, 11, 12. Using self-complete questionnaires.Results: The percentage of students have general knowledge was 48.3% correct, the general attitude is 20.6% correct. There is the relationship between general knowledge and the general attitude of students. Students that general knowledge is correct have the right overall attitude than 2 times the students do not have general knowledge in accordance with PR = 2: 95% (from 1.4 to 2.8). Found no relationship between knowledge, attitude and education, gender, living status.Conclusion: The percentage of students have the right knowledge is high, but the percentage of students have the right attitude is low. To strengthen and consolidate knowledge about HIV / AIDS of students, coordinate educational information communication between the school and the health sector, promote the two main sources of information provided at the student, needs more attention more content about the possibility of treatment, the concept of AIDS, especially acts of transmission. Beside school, medical departments need to focus more on advocacy to reduce stigma at health facilities and communities.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF