Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT THIẾU MÁU CƠ TIM TỒN LƯU SAU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Hoàng Quốc Hòa

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Có nhiều phương pháp đánh giá thiếu máu cơ tim tồn lưu sau nhồi máu cơ tim cấp, Holter điện tâm đồ là một trong những phương pháp thăm dò không xâm lấn, dễ thực hiện ngay cả ở giai đoạn sớm sau nhồi máu cơ tim cấp.
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tần suất, đặc điểm, thiếu máu cơ tim tồn lưu sau nhồi máu cơ tim cấp (ngày thứ 4 và ngày thứ 15) bằng Holter điện tâm đồ 12 chuyển đạo.Đối tương nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh và không ST chênh thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
Kết quả: 100 bệnh nhân được nhận và nghiên cứu cho kết quả như sau: Biểu hiện của thiếu máu cơ tim trên Holter ECG có tổn thương đa nhánh động mạch vành nhiều hơn 1 nhánh (p=0,02). Thiếu máu cơ tim cục bộ trên Holter ECG ở nhóm phân suất tống máu thấp nhiều hơn hẳn nhóm có phân suất tống máu bình thường (33,3% so với 11,4%, p=0,009). Nhóm có thất trái lớn tỷ lệ thiếu máu cơ tim cục bộ cũng cao hơn so với nhóm thất trái bình thường (40% so với 20%, p=0,03). Bệnh nhân biểu hiện thiếu máu cơ tim sau nhồi máu cơ tim 100% có kèm rối loạn nhịp (p=0,006). Chưa ghi nhận mối liên quan thiếu máu cơ tim sau nhồi máu cơ tim với: giới, tuổi và phương pháp điều trị.
Kết luận: Holter ECG 12 chuyển đạo có thể thực hiện sớm sau nhồi máu cơ tim để phát hiện thiếu máu cơ tim tồn lưu với tỷ lệ khá cao 30%, với đa số cơn thiếu máu cơ tim cục bộ không triệu chứng 83%. Là phương pháp an toàn, dễ thực hiện và hiệu quả.

ABSTRACT :

Background: There are methods of evaluating residual myocardial ischemia after AMI, Holter ECG is one of methods of non-invasive procedures, feasible to do even in early stage of AMI.
Objectives: To study the frequency, characteristics, residual myocardial ischemia (RMI) after AMI (day 4 and day 15) by 12 leads Holter ECG.
Subjects and methods: All myocardial infarction patients with ST segment and Non ST segment elevation meet the WHO diagnostic criteria of AMI.
Methods: A cross-sectional, descriptive study.
Results: 100 patients were enrolled and studied: Envidence of RMI on Holter ECG is greater in the group of multi coronary vessel disease than that of single coronary vessel disease (p = 0.02). Envidence of RMI on Holter ECG is greater in the group of low left ventricular ejection fraction (LVEF) group than that of normal LVEF (33.3% compared to 11.4%, p = 0.009). Percentage of RMI in the group of enlarge left ventricle (LV) is higher than that of the normal LV (40% compared to 20%, p = 0.03). 100% of RMI patients after AMI associated with arrhythmias (p = 0.006). No corelation between RMI after AMI and gender, age or treatment.
Conclusion: 12 leads Holter ECG can used soon after AMI to detect a high rate RMI (30%) in which majority is asymptomatic myocardial ischemia (83%). Method is safe, easy and effective.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF