Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
LYMPHÔM LYMPHÔ BÀO NHỎ / BẠCH CẦU MÃN DÒNG LYMPHÔ: TƯƠNG ĐỒNG TRONG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG

Đặng Chí Vũ Luân(1), Nguyễn Tấn Bỉnh(1), Basile Stamatopoulos(2), Pierre Heimann(2), Mélanie Vaes(2), Roland Dewind(2), Nathalie Meuleman(2), Dominique Bron(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Lymphôm lymphô bào nhỏ (SLL) thuộc nhóm bệnh lymphôm tiến triển chậm và thường được xếp chung cùng nhóm với bệnh Bạch cầu mãn dòng lymphô (CLL) với những điểm tương đồng về bệnh học và những đặc điểm về dấu ấn miễn dịch tế bào. Đánh giá tiên lượng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quyết định điều trị của CLL và SLL.Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thực hiện phương pháp phân tích hồi cứu ở 201 bệnh nhân CLL/SLL tại Viện Jules Bordet, Brussels, Vương quốc Bỉ, từ 1980 đến 2010; chú trọng về phân tích các đặc điểm của sinh học phân tử (cytogenetic), dấu ấn miễn dịch (immunophenotype) và các kết cục lâm sàng (clinical outcome).Kết quả: Phân tích trên 192 bệnh nhân (112 CLL-A, 36 CLL-B, 21 CLL-C, 23 SLL) với tuổi trung bình là 65,5 tuổi. Chỉ số sống trung bình 5 năm (OS/5 năm) của CLL-A,CLL-B, CLL-C và SLL lần lượt là 88,56%, 82,77%, 67,06%, 77,97%. OS/5 năm của đột biến gen IgVH và CD38 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa với p lần lượt là 0,01 và 0,003. Mặc dù nhóm bệnh nhân CD11C âm tính có OS/5 năm tốt hơn (92,7% so với 82,5%). Tuy nhiên sự khác biệt trên lại không có ý nghĩa với p = 0,127. Trong nhóm CLL, cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ ZAP 70 (+) giữa CLL-A với CLL-B và CLL-C (p < 0,01). Phân tích OS/5 năm, với p = 0,02, ZAP 70 là yếu tố tiên lượng có ý nghĩa nhất trong việc đánh giá tiên lượng giữa các phân nhóm trong bệnh CLL. Nhóm tiên lượng xấu về sinh học phân tử (unfavourable cytogenetic): delation 11q, 17q, 6q or complex và trisomy 12 cho kết quả OS/5 năm thấp nhất với tỷ lệ 63% và 70%. Trong khi nhóm bệnh nhân với delation 13q cho OS/ 5 năm cao nhất với 94% và cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa với nhóm tiên lượng xấu về sinh học phân tử (p = 0,037).Kết luận: Chúng tôi ghi nhận sự tương đồng khá rõ giữa CLL-B và SLL về các yếu tố tiên lượng bệnh và OS (Overal Survivor). Vì thế, có thể sử dụng các đánh giá tiên lượng của CLL dành cho SLL; đồng thời, SLL cần được kiểm soát và điều trị sớm, đặc biệt đối với các bệnh nhân có những bất thường nhiễm sắc thể thuộc nhóm tiên lượng xấu.

ABSTRACT :

Introduction: Small lymphocytic lymphoma (SLL) is a mature (peripheral) B-cell neoplasm characterized by a progressive accumulation of monoclonal B lymphocytes. It is considered to be identical to chronic lymphocytic leukemia (CLL) with similar pathologic and immunophenotypic features. Distinction is usually made based upon clinical presentation and an arbitrary cut-off of 5x109/L lymphocytosis. Methods: We retrospectively reviewed our database of 201 SLL/CLL patients registered between 1980 and 2011 in Institue Jules Bordet, Brussels, Belgium. Results: Data are available on 192 pts (112 CLL Stage A, 36 CLL stage B, 21 CLL Stage C, and 23 SLL) 59% males with a median age of 65.4 years old. Overal survival (OS)/5 years was respectively 88.56%, 82.77%, 67.06%, 77.97% for Stage A-, B-, C- CLL and SLL. Imunophenotypic analysis (CD38, CD11C, ZAP70) and IgVH mutation status was very similar between CLL-B and SLL. Survival based on IgVH gene mutation status and CD 38 expression showed a significant difference with p = 0.01 and 0.003. ZAP 70 performed only in CLL patients was significant difference form CLL-A and CLL-B,-C (p<0.01). We confirm that ZAP 70 is the strongest prognosis factor to differentiate CLL subgroups in their survival. Unfavourable cytogenetic (delation 11q, 17q, 6q or complex) and trisomy 12 showed worst prognosis with OS/5years was 63% and 70%. There was significant different survival form delation 13q and unfavourable group (p = 0.037).Conclusion: SLL and CLL stage B are very similar in terms of phenotype and histology. OS of SLL resembles OS of stage B CLL and should thus be managed such as progressing stage B-CLL taking into account the somewhat higher incidence of poor cytogenetic abnormalitie.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF