Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
HÓA TRỊ HỖ TRỢ SAU MỔ CARCINÔM ĐẠI TRÀNG

Phạm Hùng Cường, Phó Đức Mẫn

TÓM TẮT :

Mục đích: Khảo sát hiệu quả của hoá trị hỗ trợ đối với các trường hợp ung thư đại tràng.
Bệnh nhân và phương pháp: Hồi cứu hồ sơ 135 trường hợp ung thư đại tràng loại carcinôm tuyến được điều trị phẫu thuật cắt đại tràng và hóa trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM từ 10/1995 đến 10/2000. Tỉ lệ sống còn toàn bộ và tỉ lệ sống còn không bệnh được tính bằng phương pháp Kaplan-Meier.
Kết quả: Đối với các bệnh nhân giai đoạn III (Dukes C), hóa trị hỗ trợ làm tăng đáng kể tỉ lệ sống còn không bệnh (62% so với 18%) và có tăng tỉ lệ sống còn toàn bộ (50% so với 41%). Đối với các bệnh nhân giai đoạn II (Dukes B2), hóa trị hỗ trợ làm tăng đáng kể tỉ lệ sống còn không bệnh (63% so với 41%) nhưng không ảnh hưởng kết quả sống còn toàn bộ.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the impact of the adjuvant chemotherapy on survival of patients after curative resection of colon carcinoma.
Patients and Methods: Medical records of 135 cases of colon carcinoma treated by curative resection and adjuvant chemotherapy from 10/1995 to 10/2000 in HCMC Cancer Center were studied retrospectively. The overall and disease - free survival rates were estimated by the Kaplan-Meier method.
Results: Systemic adjuvant chemotherapy employing fluouracil plus leucovorin increased significantly disease - free survival (62% vs 18%) and was associated with an apparent but non - significant survival benefit (50% vs 41%) in patients with stage III colon carcinoma. For stage II patients (Dukes' B2), adjuvant chemotherapy also increased significantly disease - free survival (63% vs 41%) but did not affect overall survival.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF