Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁC CHỈ SỐ NHÂN TRẮC Ở NGƯỜI 25-64 TUỔI TẠI LÂM ĐỒNG NĂM 2010

Lê Quang Đạo(1), Nguyễn Đỗ Nguyên(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Lâm Đồng là một tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên, có địa hình phức tạp với nhiều dân tộc cùng chung sống. Với sự phát triển kinh tế hiện nay, lối sống hiện đại mang đến nhiều điều kiện gia tăng những bệnh không lây, trong đó có tăng huyết áp. Cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu qui mô nào về tình trạng tăng huyết áp của người dân Lâm Đồng.Mục tiêu: Xác định tỉ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở người dân từ 25 đến 64 tuổi tại Lâm Đồng trong năm 2010.Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, tiến hành theo cách tiếp cận STEPs bao gồm phần phỏng vấn, đo lường các chỉ số nhân trắc. Mẫu nghiên cứu được chọn theo kỹ thuật mẫu cụm hai bậc với xác suất chọn tỉ lệ theo cỡ dân số. Tăng huyết áp được xác định khi huyết áp tâm thu ≥140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥90 mmHg, hoặc đang điều trị thuốc hạ huyết áp hàng ngày. Một đối tượng là béo phì theo chỉ số khối cơ thể khi có chỉ số này ≥ 25 hoặc tỉ số eo/mông ≥ 0,9 cho nam hoặc ≥ 0,8 cho nữ. Phân bố tần số, trung bình, và khoảng tin cậy 95% được điều chỉnh với nghịch đảo của xác suất được chọn của đối tượng nghiên cứu.Kết quả: Tỉ lệ hiện mắc tăng huyết áp là 16%, ở nam cao hơn nữ. Nếu tính luôn những đối tượng có tiền sử tăng huyết áp nhưng huyết áp đang ổn định vào thời điểm nghiên cứu thì tỉ lệ tăng huyết áp chung là 18%. Tỉ lệ béo phì chung theo chỉ số khối cơ thể là 7,9%, ở nữ cao hơn nam ở cả hai khu vực. Tỉ lệ béo bụng chung là 25%, ở thành thị cao hơn nông thôn và nữ giới có tỉ lệ béo bụng cao hơn nam. Tỉ lệ tăng huyết áp tăng dần theo mức độ chỉ số khối cơ thể ở cả hai giới và cao hơn ở nhóm có tỉ số eo mông cao.Kết luận: Tỉ lệ tăng huyết áp tại Lâm Đồng đang gia tăng, đặc biệt ở những đối tượng béo phì, sống ở thành thị. Những hành vi như ít vận động thể lực và sử dụng những thức ăn giàu năng lượng cần được lưu ý trong những chương trình giáo dục sức khỏe cũng như những chương trình can thiệp trong tương lai.

ABSTRACT :

ABSTARCTBackground: Lam Dong is a mountainous province in central highland area, with various ethnic minorities. Prevalence of hypertension and other non-communicable diseases are increasing with economic growth and modern life styles. There has been no province wide research to identify the prevalence of hypertension.Objective: To determine the prevalence of hypertension among adults aged 25-64 years in 2010.Methods: A cross-sectional survey using STEPs approach. Study subjects were selected by a probability proportionate to size two-stage cluster sampling. High blood pressure is defined as a systolic blood pressure ≥140 mmHg and/or diastolic blood pressure ≥90 mmHg, or being treated with antihypertensive. Obesity is defined as body mass index ≥ 25 or waist to hip ratio ≥ 0.9 for male, and ≥ 0.8 for female. Frequency distribution, mean, and 95% confidence interval were adjusted by the inverse of selection probability of a study subject.Results: The prevalence of hypertension was 16%, higher among males than females. The overall prevalence including ongoing treatment subjects was 18%. The proportion of obesity based on BMI was 7.9%, higher among females than males at both rural and urban areas. Based on waist to hip ratio, the proportion of obesity was 25%, higher at urban than rural area and among females than males. There was an increasing trend in the prevalence of hypertension with body mass index in both sexes, and with the higher waist to hip ratio groups.Conclusion: The prevalence of hypertension in Lam Dong is high, especially among subjects with obesity or living in urban areas. Physical inactivity and consumption of energy-rich foods need to be considered in health education and intervention programs.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF