Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KIÊN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2007

Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thi Hùng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có kiến thức, có thái độ chấp nhận và có thực hành những biện pháp phòng bệnh tăng huyết áp.
Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang mô tả
Kết quả: gồm 384 bệnh nhân trong đó:82,3% số bệnh nhân tăng huyết áp từ 2 năm trở lên.43,2% bệnh nhân tăng huyết áp ở mức độ 1 và 59,9% số bệnh nhân tăng huyết áp ở mức độ 2 và 3 Bệnh nhân có kiến thức về hạn chế ăn mặn là 69,7%, về tăng cường hoạt động thể lực là 90,4%Bệnh nhân có thái độ đồng ý hạn chế ăn mặn là 96,7%. Bệnh nhân THA độ II thực hành hạn chế ăn mặn nhiều hơn bệnh nhân THA độ I (p=0,03 <0,05)
Kết luận: bệnh nhân THA có thái độ đồng tình về các biện pháp dự phòng kiểm soát huyết áp nhưng vẫn chưa thực sự có kiến thức cũng như thực hành đúng trong việc phòng ngừa bệnh THA.

ABSTRACT :

Objectives: to confirm the rate of patients had right knowledge, attitude and practice (KAP) in preventing hypertention.
Methods: cross-sectional descriptive study.
Results: we have 384 patients with:82.3% of patients with hypertetion for 2 years.43.2% of patients with grade 1 hypertetion and 59.9% with grade 2 and 3.69.7% had the right knowledge about salt restriction and 90.4% knew about increased physical activity to prevent hypertention96.7% had agreeable attitude with salt restrictionThe grade 2 hypertention patients are better than the grade 1 in salt restriction . (p=0.03 <0.05)
Conclusion: patients had good favorable attitude about measure to control high blood pressure but they still did not have the right knowledge and good pratice in preventing hypertention.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF