Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP SĂN SÓC RỐN CHO TRẺ SƠ SINH

Nguyễn Kiến Mậu

TÓM TẮT :

Mục đích của nghiên cứu là so sánh hiệu quả của phương pháp săn sóc rốn bằng Alcool 70 o + băng kín với cách săn sóc rốn bằng Alcool 70o để hở và cách để rốn hở khô tự nhiên. Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm chứng được tiến hành ở trẻ sơ sinh đủ tháng tại BV ĐK Trà Vinh. Kết quả cho thấy không trẻ nào bị nhiễm trùng rốn ở cả 3 nhóm. Thời gian rụng rốn ở nhóm săn sóc bằng Alcool 70o + băng kín dài hơn so với nhóm săn sóc bằng Alcool 70o + để hở và nhóm để rốn hở và khô tự nhiên. Hầu hết các bà mẹ đều hài lòng về cách săn sóc rốn được chọn. Kết luận: Không có bằng chứng ủng hộ việc sử dụng Alcool một cách rộng rãi săn sóc rốn và không có bằng chứng ủng hộ việc băng kín rốn cho trẻ sơ sinh.

ABSTRACT :

Objectives: To compare alcohol cleaning and natural drying of newborn cord care. 
Designs: prospective, randomized- controlled trial performed at the maternity deparment of the Tra Vinh province hospital. 
Participants: 300 newborns completed the study. Interventions: Newborns from birth until separation of the cord, were randomized to classify 3 groups:(1) Umbilical cleaning with 70% isopropyl alcohol and cover cord stump with gauge everyday, (2) Cord care with 70% isopropyl alcohol and no cover (3) Natural drying of the umbilical site without special treatment Main outcome measures: (1) Umbilical infection, (2) Cord separation time,(3) Family comfort Results: No newborn in three group developed a cord infection. The cord sepation time was significantly later in the group cleansing with Alcohol 70o and bandage (11,18 ± 5,72 days) to the others group (≈ 8,4 days) (p < 0,001). Parents described similar comfort with cord care and relief with cord separation.
Conclusion: Clean cord care is accomplished by maintenance of aseptic technique in preventing cord infection and tetanus neonatorum. Evidence does not support continued use of alcohol for neborn cord care. Keeping the cord dry and exposed to air or loosely covered with clean clothes is not harmful.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF