Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
TỶ LỆ HIỆN MẮC NHIỄM HPV CỦA PHỤ NỮTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trần Thị Lợi, Lê Thị Kiều Dung, Hồ Vân Phúc

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định tỉ lệ hiện mắc nhiễm HPV của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: trong thời gian từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 1năm 2009, một nghiên cứu cắt ngang đã được thực hiện trên 1550 phụ nữ 18-69 tuổi, đã có quan hệ tình dục hiện đang sống tại TP HCM. Số phụ nữ này được chọn ngẫu nhiên theo tỉ lệ dân số từ 20 phường xã thuộc 10 quận huyện trong số 24 quận huyện của TP HCM. Các số liệu liên quan đến nghiên cứu được thu thập qua bảng câu hỏi soạn sẵn gồm 16 câu hỏi liên quan đến nhân khẩu, tiền sử của vợ và chồng với các yếu tố liên quan đến nhiễm HPV, bệnh sử phụ khoa của lần khám này, phần khám lâm sàng và chẩn đoán lâm sàng. Sau khi phỏng vấn bằng bảng thu thập số liệu, các đối tượng tham gia nghiên cứu được khám phụ khoa, được thử nghiệm định tính và định týp HPV bằng kỹ thuật PCR. Kết quả: tỉ lệ HPV dương tính của phụ nữ TP HCM trong lứa tuổi 18-65 là 10,84 % (168/1550), trong đó HPV nguy cơ cao là 9,10% (141/1550). Trong số HPV dương tính, týp 16 chiếm 55,95% (94/168), týp 18: 36,11% (64/168), týp 58: 11,31% (19/168), Các týp nguy cơ thấp: týp 11: 4,76% (8/168), týp 6: 3,57% (6/168).

ABSTRACT :

Objective: Determine the prevalence of HPV infection of women in Ho Chi Minh City and related factors. Method: Since April 2008 to January 2009, one cross-sectional study was performed in 1550 sexually active women aged 18-69, living in Ho Chi Minh City. The sample was distributed randomly proportionl to the population ratio from 20 wards belonging to 10 districts in Ho Chi Minh City. Data was collected through a structure questionnaire including 16 questions concerning demography, past medical history of couple related to HPV infection, clinical findings and diagnosis of the consultation. All women had pelvic examination and HPV testing by PCR technique. Results: Prevalence of HPV infection of sexual active women in Ho Chi Minh City is 10,84% (168/1550) in which high risk HPV positive is 9,10% (141/1550). In the HPV positive group, the ratio of type 16: 55,95% (94/168), type18: 36,11% (64/168), type 58: 11,31% (19/168), type 11: 4,76% (8/168), type 6: 3,57% (6/168).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF