Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 3
KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THU X QUANG NĂNG LƯỢNG KÉP Ở BỆNH NHÂN DÙNG CORTICOSTEROID ĐƯỜNG UỐNG KÉO DÀI

Lê Nguyễn Thùy Khanh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định số trung bình của mật độ xương (T-Score) đo bằng phương pháp hấp thu X quang năng lượng kép (Dual Energy X ray Absorption-DEXA) ở bệnh nhân dùng Corticosteroid đường uống kéo dài(≥ 3 tháng). 
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả. 72 bệnh nhân dùng Corticosteroid lâu dài (≥ 3 tháng) đến khám kiểm tra tổng quát tại phòng khám tổng quát BV Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh, từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 3 năm 2006 được chọn vào nghiên cứu. Đo mật độ xương (T-score) bằng phương pháp DEXA, tính số trung bình và độ lệch chuẩn. T - test và ANOVA một chiều được dùng để kiểm định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của số trung bình mật độ xương (T-score) dưới ảnh hưởng của các yếu tố giới, chỉ số khối cơ thể (BMI), tuổi và tuổi mãn kinh ở bệnh nhân dùng Corticosteroid đường uống kéo dài(≥ 3 tháng). 
Kết quả: Số trung bình của mật độ xương (T-score) và độ lệch chuẩn là: -3,22±0,8 (mean ± 1SD). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của mật độ xương ở nhóm nghiên cứu dưới ảnh hưởng của các yếu tố như giới tính, tuổi, tuổi mãn kinh và chỉ số khối cơ thể (BMI). 
Kết luận: Số trung bình và độ lệch chuẩn của mật độ xương (T-score) được đo bằng phương pháp hấp thu X quang năng lượng kép ở bệnh nhân dùng Corticosteroid đường uống kéo dài(≥ 3 tháng) là: -3,22±0,8 (mean ± 1SD).

ABSTRACT :

Objectives: To determine the mean value of bone density (T-score) measured by the DEXA method among the patients had taken oral corticosteroids more than 3 months. 
Method: A prospective, cross-sectional study was conducted 72 patients or longer corticosteroid (≥3 months) at the general medical clinic of the University Medical Center from August 2004 to March 2006. The bone density (T-score) was measured by DEXA method. 
Results: The mean value of bone density over our patients was very low, -3.22±0.8. No statistic difference of T-score between different sex, age, BMI, and menopause or premenopause age.
Conclusion: Osteoprosis should be screened over the patients pre and post long term oral corticosteroids.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF