Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÓNG KHÍTRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

Lê Nguyễn Quyền, và cộng sự

TÓM TẮT :

13 bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát đã được phẫu thuật nội soi cắt bóng khí và làm dính màng phổi tại Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương, từ 01/2002 đến 10/2002. Các bóng khí được cột hay khâu, sau đó cắt bỏ. Chà xát màng phổi thành được thực hiện để ngừa tái phát. Kết quả sơ bộ cho thấy bệnh nhân ít đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn (3,5 ngày), hết tràn khí màng phổi trong vòng 24-48 giờ sau mổ. Không có biến chứng nào xảy ra trong và sau phẫu thuật.

ABSTRACT :

13 patients suffered spontaneous pneumothorax have been operated by thoracoscopic approach for blebectomy and pleurodesis in Trưng Vương Emergency Center from 1/2002 to 10/2002. Blebs were tied or sutured, and then cut off. The following pleural abration was applied for preventing recurrence. The initial results showed that patients suffered less postoperative pain, stopped pneumothorax within 24-48 hours, with short hospital stay (3,5 days) and no reported complication during and post-operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF