Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ TÍNH TOÁN NHU CẦU THUỐC CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁNH HÒA

Nguyễn Hữu Đức, Lê Trọng Quyền

TÓM TẮT :

Để xây dựng danh mục thuốc thích hợp, mô hình bệnh tật của bệnh viện ĐDPHCN Khánh hòa đã được xác định qua việc khảo sát, thống kê trong 9 năm 1995-2003. Mô hình đa dạng chiếm 19 trong 21 chương của bảng IDC10. Ba chương bệnh chiếm tỷ lệ cao là chương VI (Bệnh hệ thần kinh), chương IX (Bệnh hệ tuần hoàn), chương XIII (Bệnh hệ xương khớp - mô liên kết). Dựa vào mô hình bệnh tật, các hướng dẫn điều trị chuyên ngành, khả năng điều trị và khả năng chi trả của người bệnh, chúng tôi áp dụng phương pháp MADAM (Multi-Attribute Decision Analysis Method) để xây dựng các tiêu chuẩn lựa chọn thuốc phù hợp với bệnh viện. Chúng tôi đã xác định 5 tiêu chuẩn lựa chọn thuốc cơ bản là hiệu quả, an toàn, dễ sử dụng, giá cả và nguồn gốc của thuốc, tiến hành cách cho điểm thích hợp để đề xuất danh mục thuốc dựa theo cách xếp nhóm và phân nhóm của danh mục thuốc thiết yếu lần IV. Từ danh mục thuốc đã đuợc xây dựng, chúng tôi đề xuất công thức tính toán nhu cầu và dự báo chi phí sử dụng thuốc trong bệnh viện cho năm 2004.

ABSTRACT :

To establish an available hospital drug list, the local disease prevalence and the revision of drug treatment in Khanh hoa Rehabilitation Nursing Hospital was observed in 4 ys 1995-2003. The disease category observed in the hospital has contained 19 chapters of The International Classification of Diseases and Related Health Problems -10th revision (ICD10). Three chapters associated with high prevalence are chapter VI (Diseases of the nervous system), chapter IX (Diseases of the circulation system,. chapter XIII (Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue). Based on the local disease prevalence observed in the hospital, treatment guidelines, procurement capacibility and payment ability of patients, the Multi-Attribute Decision Analysis Method (MADAM) was applied to list available drugs used in Khanh hoa Rehabilitation Nursing Hospital. Five decision evaluation criteria defined as efficacy, safety, ease of use, Cost of drug and origin of drug were weighted and scored for the choice of drugs. The obtained result was a drug list which almost uses and promotes the 4th Essential Drug Concept. From the established drug list, the cost of drugs used in the hospital in the coming year 2004 was estimated.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF