Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ ĂN GIẢM ĐẠM CUNG CẤP THÊM KETOACIDS VÀ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU BẰNG r-HuEPO TRONG ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN SUY THẬN MÃN

Phạm Văn Bùi

TÓM TẮT :

Chúng tôi nghiên cứu tác động của chế độ ăn giảm đạm được cung cấp thêm ketoacids và điều trị thiếu máu bằng r-HuEPO trên sự tiến triển của chức năng thận nơi các bệnh nhân bị bệnh thận gia đoạn cuối. Trong 30 bệnh nhân có độ thanh thải créatinine là 14  5.5 ml/min nằm trong lô nghiên cứu, 24/29 (83%) có chức năng thận được cải thiện hoặc không đổi, tình trạng thiếu máu cũng được cải thiện đáng kể. 01 bệnh nhân bị tử vong do té cầu thang không phải hậu quả của điều trị, 05 bệnh nhân phải chuyển sang chạy thận nhân tạo (CTNT) do sự gia tăng của créatinine máu và có các dấu hiệu, triệu chứng của tình trạng ngộ độc urée máu nhưng tình trạng thiếu máu của họ cũng được cải thiện trước khi CTNT. Không có bệnh nhân nào phải truyền máu, ngoại trừ một trường hợp do xuất huyết tiêu hóa. Từ nghiên cứu này chúng tôi kết luận rằng chế độ ăn giảm đạm và điều trị thiếu máu bằng r-HuEPO có thể làm chậm sự suy sụp chức năng thận của các bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối.

ABSTRACT :

We studied the impact of protein restriction diet supplemented with ketoacids and anemia treatment with r-HuEPO on the progression of renal function of patients with end stage renal diseases. Of 30 patients with creatinin clearance of 14  5.5 ml/min enrolled in the study, 24/29 (83%) had renal function improved or unchanged. Their anemia were also significantly improved. 01 death was due to falling down from the staircase but consequence of treatment, 05 patients were transferred to dialysis because of the increasing of blood creatinin associated with signs and symptoms of uremia but their anemia were also improved before dialysis. There was one case of transfusion due to digestive hemorrhage. From this study we concluded that low protein diet associated with treatment of anemia by using r-HuEPO can slow the rate of decline of renal function of patients with end-stage renal diseases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF