Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
XÂY DỰNG QUI TRÌNH MULTIPLEX PCR PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS) VÀ LẬU CẦU KHUẨN (NEISSERIA GONORRHOEAE)

Trần Đăng Thắng(1,2), Nguyễn Văn Trương(1), Hồ Thị Thanh Thủy(3), Nguyễn Thúy Hương(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTViệc xây dựng qui trình multiplex PCR phát hiện đồng thời hai tác nhân gây bệnh HPV và Neisseria gonorrhoeae có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời cũng sẽ góp phần giảm thiểu tối đa chi phí trong sàng lọc các bệnh nhiễm ở đường sinh dục. Phương pháp: Hệ mồi được chúng tôi xây dựng dựa trên dữ liệu trình tự gien của HPV và Neisseria gonorrhoeae đã được công bố trên NCBI và khảo sát những điều kiện tối ưu cho việc xây dựng qui trình multiplex PCR phát hiện đồng thời HPV và Neisseria gonorrhoeaeKết quả: Hai cặp mồi chúng tôi thiết kế cho quy trình là hoàn toàn đặc hiệu với các trình tự mục tiêu, có hiệu quả nhân bản cao và độ nhạy hai cặp mồi có nồng độ ngưỡng mà phương pháp có thể xác định được đồng thời cả hai tác nhân gây bệnh này là 2 x 103 copies/ml. Và thử nghiệm được thực hiện trên 30 mẫu bệnh thu nhận ở Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh Viện Da Liễu có 7 mẫu dương trong đó 4 mẫu dương với HPV (13%), 2 mẫu dương tính với Neisseria gonorrhoeae (6%) và 1 mẫu đồng nhiễm HPV với Neisseria gonorrhoeae (3%).Kết luận: Từ kết quả trên, chúng tôi kết luận đã xây dựng thành công quy trình Multiplex -PCR phát hiện đồng thời thời hai tác nhân gây bệnh HPV và Neisseria gonorrhoeae.

ABSTRACT :

ABSTARCTObjective: The process construction of multiplex PCR for simultaneous detection of two pathogens Neisseria gonorrhoeae and HPV has important implications for diagnosis and treatment, and will also contribute to minimize the cost of screening genital tract infections. Method: Primers were designed basing on the sequence database of HPV and Neisseria gonorrhoeae (NCBI) and we examined optimal conditions for the assay in order to simultaneously detect HPV and Neisseria gonorrhoeae.Results: Two primer pairs showed completely specific to the target with a high sensitivity that approached the threshold which could be determined at 2 x 103 copies / ml. We have tested these primers on 30 samples collected at Hung Vuong Hospital, and Dermato-Venereological Hospital. There were seven positive samples: four samples (13%) positive with HPV, two samples (6%) positive with Neisseria gonorrhoeae and one sample (3%) positive with HPV and Neisseria gonorrhoeae.Conclusions: Given such results, we have successfully built a Multiplex-PCR assay for simultaneous detection of Neisseria gonorrhoeae and HPV.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF