Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY SỎI ỐNG MẬT CHỦ QUA ỐNG TÚI MẬT

Phạm Minh Hải, Đặng Tâm

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định tỉ lệ thành công, tai biến, biến chứng và tỉ lệ sạch sỏi sau mổ của phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ qua ống túi mật.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.
Kết quả: Có 26 ca trong nghiên cứu, 23/26 ca (88,5%) lấy sỏi thành công. 9/26 ca tụ dịch sau mổ. 100% sạch sỏi sau mổ.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi lấy sỏi ống mật chủ qua ống túi mật có thể thực hiện được an toàn với tỉ lệ sạch sỏi cao trong trường hợp sỏi ít và kích thước nhỏ hơn 1cm.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the rate of success, complication, and stone clearance in laparoscopic CBD stones removal transcystic duct.
Methods: Case series.
Results: 26 cases in our study. 23/26 ( 88.7%) cases were successful. 9/26 cases had intraabdominal fluids accumulation. Stone clearance was 100%.
Conclusion: Laparoscopic CBD stones removal transcystic duct is a safe, feasible procedure with the high stone clearance rate in the few and small stones.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF