Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
TỈ LỆ VIÊM ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI KHÔNG TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG

Nguyễn Thị Từ Vân, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nghiêm Minh, Lý Kim Nga, Hồ Thị Cẩm Vân, Lê Thị Lan Hương

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng (VÂĐKĐHDVT) và các yếu tố liên quan ở các phụ nữ có thai không có biểu hiện hiện triệu chứng cơ năng. 
Phương pháp: thai phụ không có biểu hiện bất cứ triệu chứng cơ năng nào về viêm nhiễm đường sinh dục được chọn tham gia nghiên cứu khi đến khám thai. Đối tượng tham gia nghiên cứu được khám lâm sàng, lấy mẫu dịch tiết âm đạo - cổ tử cung để xét nghiệm soi tươi và nhuộm Gram. Tiêu chuẩn Nugent được sử dụng để xác định VÂĐKĐHDVT. Số liệu thu thập gồm: nhân khẩu học, tình trạng kinh tế, hành vi sức khỏe, tiền sử y khoa và xét nghiệm soi nhuộm dịch âm đạo. Phân tích đơn biến và đa biến được sử dụng để tính tỉ số chênh (OR) cho từng yếu tố liên quan nói riêng và gộp chung, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p< 0,05. Lợi ích của việc sàng lọc bệnh ở phụ nữ mang thai được ước tính dựa trên nguy cơ sinh non do VÂĐKĐHDVT từ các nghiên cứu trước. 
Kết quả: Có 100 phụ nữ mang thai thỏa tiêu chuẩn và đồng ý tham gia nghiên cứu. Tỉ lệ viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng là 3% (90% KTC= 0,2-5,8%). Tuy không có triệu chứng cơ năng, nhưng có dấu hiệu lâm sàng tính chất dịch âm đạo bất thường ở tất cả các trường hợp VÂĐKĐHDVT (p <0,05). Ngoài VÂĐKĐHDVT, có 26% thai phụ nhiễm nấm không triệu chứng cơ năng và 3% nhiễm liên cầu trùng gram dương. Tỉ lệ nhiễm liên cầu trùng gram dương ở nhóm VÂĐKĐHDVT+ cao hơn nhóm VÂĐKĐHDVT- (p<0,05). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy có sự liên quan giữa nhiễm liên cầu trùng gram dương và VÂĐKĐHDVT (OR= 35, 95% KTC= 1,56 - 783,01). Không có sự khác biệt về các yếu tố khác về nhân khẩu xã hội học, trình độ văn hóa, tôn giáo, kinh tế, tiền căn sản phụ khoa, thói quen sinh hoạt tình dục khi mang thai giữa nhóm thai phụ VÂĐKĐHDVT+ và VÂĐKĐHDVT-. 
Kết luận: Tỉ lệ VÂĐKĐHDVT ở phụ nữ có thai không có biểu hiện triệu chứng cơ năng là 3%. Tầm soát VÂĐKĐHDVT bằng kỹ thuật soi nhuộm đơn giản để điều trị sớm là điều cần thiết nhằm hạ thấp các tác hại trên thai kỳ và sức khỏe thai nhi.

ABSTRACT :

Objective: Determining the BV prevalence and associated factors in asymptomatic pregnant women. 
Method: asymptomatic pregnant women were enrolled for this study. They were clinically examined and took vaginal and cervical swabs for wet mount and gram stain evaluation at their antenatal clinic visit. Subjects were classified by Nugent criteria for BV diagnosis. Data were collected by interviewing women with the questionnaire including demographic, social economic, and behavioral factors, medical and obstetrical history. Univariate, multivariate analysis were used for calculating odds ratio (OR), statistical significance differences were determined when p< 0.05. Benefit of BV screening for pregnant women was estimated based on the results of previous studies about spontaneous preterm delivery risk of BV infection. 
Results: There were 100 asymptomatic pregnant women reported in this study. The prevalence of bacterial vaginosis in asymptomatic women was 3% (90% C.I. = 0.2 - 5.8%). All of BV positive cases had clinical sign of abnormal vaginal discharge in compared with the negative cases (p< 0.05). In addition, 26% and 3% of the participants had been infected with yeast and gram positive streptococci, respectively. Streptococci gram positive rate among pregnant women with BV was significantly higher than those without BV infection. Multiple logistic regression determined the relationship between Streptococci gram positive infection and BV (OR= 35.95% C.I. = 1.56 - 78.01). There was no significant difference of social demographic factors including educational level, religion, economic factor, and ob-gyn history, sexual habit during pregnancy between BV positive and BV negative group. 
Conclusion: The prevalence of BV in asymptomatic women was 3%. Screening BV infection and giving treatment early for pregnant women by microscopic examination should recommended to reduce its harmful influences in pregnancy and fetal health.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF