Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI 2 XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG - ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG NĂM 2003

Lê Thế Thự, Đặng Văn Chính, Ngô Thị Vân Hương, Phùng Đức Nhật và cộng sự

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở hai xã tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long, một xã thường xuyên bị lũ lụt và một xã hiếm khi bị lũ lụt.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang chọn toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi của cả hai xã và các bà mẹ có con dưới 2 tuổi. Phỏng vấn kiến thức - thái độ - thực hành qua bảng câu hỏi có cấu trúc. Cân đo trẻ.
Kết quả: Tại hai xã nông thôn, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn cao (21,24%) nhưng đồng thời xuất hiện tình trạng thừa cân, béo phì (1,7%). Nhóm nghiên cứu đã khảo sát các yếu tố: trình độ văn hoá của cha, mẹ trẻ; thực hành nuôi trẻ (cho uống nước trong 24 giờ sau sanh, dinh dưỡng khi trẻ tiêu chảy); tình trạng thiếu ăn gia đình; kiến thức liên quan biểu đồ tăng trưởng; tháng ăn dặm; thời gian bắt đầu cai sữa. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố nguy cơ trên với tình trạng dinh dưỡng trẻ. K
iến nghị: Tăng cường giáo dục truyền thông về dinh dưỡng để giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng và phòng chống béo phì là cần thiết.

ABSTRACT :

Objective: the study aims to find out the association of some risk factors with nutritional status of children under five in two villages in Caibe district, Tiengiang province in the area of Mekong river. One village often suffered by flooding and one village rarely had flooding.
Methods: A cross sectional study for the whole population of children under five and mothers of children under two in two villages was established. Household KAP interviews using structured questionnaire have been conducted. Measure weight and height of all children.
Results: In two villages, the percentage of undernourished children was still high (21.24%). Simultaneously, obesity in children under five (1.7%) emerged as a new health issue. We investigated these risk factors: educational status of fathers and mothers; practice in feeding (giving the child fluid during 24 hours after birth, feeding the child when it got diarrheae); starvation of families; knowledge on growth chart; time of first feeding the baby with supplementary food, time of weaning. There are no statistic significant association of those risk factors with nutritional status of children under five between the two villages.
Recommendation: Strengthen IEC activities to reduce undernourished rate and to prevent the increasing of obesity in rural community is needed for the community.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF