Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NỘI SOI VI PHẪU THANH QUẢN HẠT DÂY THANH BẰNG PHÂN TÍCH ÂM GIỌNG NÓI NGƯỜI NAM BỘ

Trần Việt Hồng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hạt xơ dây thanh là tổn thương lành tính ở dây thanh, thường gặp ở những người sử dụng giọng nói nhiều. Bệnh có triệu chứng chính là khàn tiếng làm ảnh hưởng đến lao động và giao tiếp xã hội. Hạt xơ dây thanh có đường kính lớn hơn hoặc bằng 1 mm, chủ yếu là vi phẫu cắt hạt xơ qua kính hiển vi hoặc qua ống nội soi cứng. Phân tích âm giọng nói để chẩn đoán và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh dây thanh gần đây được ứng dụng ở thế giới và Việt Nam. Từ tháng 6/2006 đến tháng 4/2009, khoa TMH bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiến hành nghiên cứu phân tích âm của bệnh nhân nội soi vi phẫu cắt hạt dây thanh. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả nội soi vi phẫu thanh quản bệnh hạt dây thanh bằng phân tích âm giọng nói của người Nam Bộ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cỡ mẫu: 55 bệnh nhân bị hạt dây thanh và nhóm chứng 40 người có giọng nói miền Nam bình thường. Một nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loạt ca được nội soi vi phẫu thanh quản và ghi âm giọng nói trước mổ, sau mổ trên 1 tháng và so sánh với nhóm chứng. Phân tích âm "I" của bệnh nhân và người bình thường có giọng nói miền nam bằng phần mềm PRAAT cho các chỉ số Jitter, Shimmer, HNR, trước mổ, sau mổ và nhóm chứng. Kết quả: 55 bệnh nhân sau phẫu thuật đạt kết quả tốt. Phân tích âm các chỉ số Jitter, Shimmer trước mổ cao gấp 2 lần so với nhóm chứng, nhưng sau mổ giảm 1,5 lần so với trước mổ và gần bằng nhóm chứng, Số bệnh nhân có giọng nói được cải thiện tốt hơn, gần bình thường ở các chỉ số Jitter là 94,5%, Shimmer 92,7%, HNR 85,5% và tính tổng hợp của cả 3 chỉ số là 94,5% (52/55 bệnh nhân). Kết luận: Nội soi vi phẫu cắt hạt dây thanh là một phương pháp điều trị hiệu quả, ghi âm giọng nói bệnh nhân trước, sau mổ và phân tích âm là một tiêu chuẩn định lượng khách quan để chẩn đoán và đánh giá hiệu quả của một phuơng pháp điều trị. Người có giọng nói miền nam có chỉ số Jitter, Shimmer thường thấp hơn và HNR cao hơn người có giọng nói miền bắc.

ABSTRACT :

Overview: Vocal nodule is benign lesion of vocal fold, frequently seen in people who often use voice. Main symptom is hoarse voice. Hoarse voice affects to working & social communcation. Nodule with diameter more than 1 mm has to be removed under microscope or rigid endoscope. Sound analysis of voice to diagnose & evaluate of effectiveness of the surgery, has been recently applied in the world & VN. From 6/2006 to 4/2009, in ENT Department of Gia Ñinh Hospital, we apply sound analysis for patients with endoscopic microsurgery of vocal nodules. Objective: to evaluate effectiveness of endoscodic mocrosurgery of vocal nodule via sound analysis of south vietnamese voice. Patients - method: - Sample: 55 patients & a control group includes 40 healthy persons with normal South VNese voice. A descriptive respective study was performed. Patients go under endoscopic microsurgery and voices are recorded before 1 month after surgery. The voices recorded are analized & compared with ones of control group. - Analize vowel "I', using software PRAAT with Jitter, Shimmer, HNR indexes. Result: 55 patients get good result after surgery. Pre-operatively sound analysis shows that Jitter, Shimmer indexes are 2 times higher than ones of control group. Post-operatively, the indexes are reduced to 1.5 times less and nearly equal to ones of control group. The rate of improved voice in the sample are 94.5 (Jitter index) 92.7 (Shimmer index) 85.5% (HNR indfex). General result of all 3 indexes are 94.5% (52/55 patients). Conclusion: Endoscopic microsurgery of vocal nodule is an effective treatment method. Sound recording & analysis pre-operatively and pos- operatively is useful criteria of this treatment method. South Vietnamese's voice has lower Jitter, Shimmer index & higher HNR index compared with North Vietnamese's one.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF