Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA CYCLOSPORINE A VI NHŨ TƯƠNG DẠNG UỐNG - NEORAL - TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN

Phan Thị Danh

TÓM TẮT :

Cyclosporine A (CsA), thuốc căn bản trong điều trị ức chế miễn dịch chống thải ghép, có đặc điểm được động học thay đổi theo di truyền (dân tộc, cá nhân, vv). Nghiên cứu dược động học của CsA trên người Việt Nam bình thường cung cấp dữ liệu cơ sở dược lâm sàng về CsA, giúp sử dụng thuốc hợp lý trên người ghép thận/ghép tạng, cùng góp phần so sánh đặc điểm dược lý học của CsA trên người VN đối với các dân tộc khác.
Phương pháp: Ba mươi ngừơi tình nguyện (16 nam, 14 nữ), tuổi 21-40, tham gia vào nghiên cứu. CsA , Neoral, liều 2 mg/kg cân nặng (tính tròn cho mỗi 25 mg CsA gần nhất) , được cho uống vào các giờ 0, 12, và 24. Mẫu máu đo nồng độ thuốc được lấy vào giờ 0 (trước khi uống CsA) và các giờ 2, 4, 6, 8 và 12 giờ (truớc khi uống liều 2 CsA), 24 giờ (trước khi uống liều 3 CsA) và 36 giờ. Nồng độ CsA được đo bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang phân cực (FPIA), bởi hệ thống máy TDx Analyser, Abbott.
Kết quả: Dược động học của CsA, dạng uống - vi nhũ tương, trên người Việt Nam có: Cmax = 763 ± 241 ng/ml, Cmim = 358 ± 104 mg/ml/mg/kg, tmax = 2,3 ± 1,1 giờ, AUC 0-4 = 1756 ± 561 ng.h/ml, AUC0-4 /dose/kg = 827 ± 250 ng.h/ml/mg/kg, AUCinf = 3725 ± 983 ng.h/ml, AUCinf/dose/kg = 1756 ± 433 ng.h/ml/mg/kg, t1/2 = 4,1 ± 1,2 giờ, Cl/F = 30,5 ± 6,9 L/h. Sự thay đổi dược động học giữa người-người được biểu thị bằng CV của Cmax, AUC0-4, AUCinf là 31,6%, 31,9% và 26,4%, theo thứ tự. Nồng độ C2 có mối quan hệ tuyến tính rất quan trọng với AUC0-4 là 0,987 (p < 0,0001) , ngược lại nồng độ C12 (C0) không liên hệ với AUC0-4 (r = -0,189, p = 0,32). Giới nữ có các trị số Cmax/dose/kg, AUC0-4 /dose/kg và AUCinf/dose/kg thấp hơn so với giới nam (p < 0,005).
Kết luận: Các thông số dược động học của CsA, dạng uống - vi nhũ tương, được ghi nhận ở người Việt Nam. Yếu tố di truyền (dân tộc, cá nhân) có ảnh hưởng đến dược động học CsA. Giới nữ có độ hấp thu CsA kém hơn giới nam. Nồng độ C2 phản ảnh tốt độ hấp thu thuốc trong 4 giờ đầu (AUC 0-4), có thể áp dụng như một chỉ điểm - đơn mẫu-chuẩn xác nhất (most accurate single -sample marker) trong theo dõi, sử dụng CsA trên bệnh nhân ghép tạng.

ABSTRACT :

Cyclosporine A (CsA), the mainstay of immunosuppressive therapy against the graft rejection, has the pharmacokinetic feature varied by genetics (race, individual person, etc). The pharmacokinetic study on oral CsA in Vietnamese healthy volunteers provides the basic data on clinical pharmacology of CsA, contributing in the optimal use of drug in organ/kidney transplant patients, as well as the comparison on pharmacokinetics of CsA between Vietnamese population and Caucasian populations.
Methods: Thirty healthy volunteers (16 males, 14 females), aged 21-40, participated in the study. CsA, Neoral, dosage of 2 mg/kg body weight (rounded nearest to 25 mg), was given at hours as 0 (starting time), 12, and 24 (counting from t = 0). The blood samples were collected at hours 0, 2, 4, 6, 8, 12 (before the 2nd dose), 24 (before the 3rd dose) and 36. The CsA concentrations were measured with fluorescence polarization immunoassay (FPIA) with the TDx analyser, Abbott.
Kết quả: Pharmacokinetics of CsA, oral microemulsion, in Vietnamese volunteers has the characteristics: Cmax = 763 ± 241 ng/ml, Cmin = 358 ± 104 mg/ml/mg/kg, tmax = 2.3 ± 1.1 h, AUC 0-4 = 1756 ± 561 ng.h/ml, AUC0-4 /dose/kg = 827 ± 250 ng.h/ml/mg/kg, AUCinf = 3725 ± 983 ng.h/ml, AUCinf/dose/kg = 1756 ± 433 ng.h/ml/mg/kg, t1/2 = 4.1 ± 1.2, Cl/F = 30.5 ± 6.9 L/h. The interindividual variation in pharmacokinetics is presented with the coefficient of variations (CVs) of Cmax, AUC 0-4, AUCinf as 31.6%, 31.9% and 26.4%, respectively. The concentration of C2 has an important linear relationship with AUC0-4 (r = 9.987, p < 0.0005). inverly there is no linear relation between C12 (the trough C0 : before 2nd dose of CsA) (r = - 0.189, p = 0.32). The female volunteers have Cmax/dose/kg, AUC0-4/dose/kg và AUCinf/dose/kg to be lower than that in male volunteers.
Conclusion The pharmacokinetic parameters of oral emulsified CsA has been recorded in Vietnamese healthy volunteers. The genetic factors (race, individual genetics, etc) affect on the CsA metabolism. Female has the lower absorption of CsA, than male. The C2 reflects well the absorption of CsA in the first 4 hours, and can be used as the most accurate single - sample marker for the monitor of CsA in organ transplant patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF