Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG HEPATITIS B VIRUS DNA BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION VỚI ĐƯỜNG CHUẨN TỰ DỰNG

Nguyễn Trần Minh Thắng, Trịnh Thùy Dương, Nguyễn Kim Thạch, Đỗ Như Hiền

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: HBV là một loại Hepadnavirus gây ra bệnh viêm gan cấp hoặc mãn. Người nhiễm virus viêm gan B mãn thường kết hợp với những bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, từ đó gây ra cái chết của khoảng 500,000 - 700,000 người mỗi năm. Vì vậy, kỹ thuật real-time PCR ra đời để định lượng HBV-DNA chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu suất cao hơn và đã được áp dụng ở nhiều nơi trong cả nước.Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật real-time PCR với đường chuẩn tự dựng để định lượng HBV-DNA trên vùng pre-S 89bp ở các mẫu máu của bệnh nhân đến xét nghiệm viêm gan B.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả được tiến hành trên 46 bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan B. Tất cả bệnh nhân được định lượng HBV-DNA bằng kỹ thuật real-time PCR với đường chuẩn tự dựng của bộ môn Hóa Sinh - Sinh Học Phân Tử Trường ĐHYKPNT. Kết quả được so sánh với kết quả real-time PCR sử dụng đường chuẩn thương mại. Sự tương đồng giữa hai kỹ thuật được chứng minh qua test Wilcoxon, test Spearman và biểu đồ Bland và Altman.Kết quả nghiên cứu: Qua khảo sát, chúng tôi đã tối ưu hóa được điều kiện cho kỹ thuật real-time PCR với nhiệt độ bắt cặp mồi 600C, nồng độ mồi 400 nM, nồng độ mẫu dò Taqman 100 nM và độ nhạy của phản ứng là 100 copies/ml. Kiểm tra đường chuẩn đã được thiết lập có R2 ≥ 0,99 và E% là 100% và hệ số góc là -3,58 là đạt chuẩn với cặp mồi được lựa chọn đặc hiệu cho virus viêm gan B. Từ đó, chúng tôi đã phát hiện và định lượng được HBV-DNA ở 34 trong 46 trường hợp. So sánh với kết quả real-time PCR sử dụng đường chuẩn thương mại, kết quả real-time PCR sử dụng đường chuẩn tự dựng cho thấy có sự tương đồng.Kết luận: Qua nghiên cứu này, chúng tôi đã thiết lập được kỹ thuật Real-time PCR dùng để định lượng HBV- DNA với đường chuẩn tự dựng của bộ môn Hóa Sinh - Sinh Học Phân Tử trường ĐHYKPNT.

ABSTRACT :

Introduction: HBV is a Hepadnavirus causing acute or chronic hepatitis. People infected with chronic hepatitis B virus are often associated with many different clinical situations, thereby it has caused the death of about 500.000 to 700.000 patients every year. Thus, real-time PCR technique was born to quantify HBV-DNA more accurately, more efficiently and faster and has been applied in many places in the country.Research Objective: the technical set up real-time PCR study with the self building standard curve to quantify HBV-DNA in the pre-S region 89bp in the patient's blood sample tested for hepatitis B.Research Methodology: The descriptive study was conducted on 46 patients infected with hepatitis B. All patients were quantified HBV-DNA by real-time PCR technique with the self building standard curve of Biochemistry - Molecular Biology department of Phạm Ngọc Thạch University of Medicine. Results were compared with real-time PCR results using standard curve commercial. The similarities between the two techniques will be demonstrated by Wilcoxon test, Spearman test and Bland and Altman graph.Research results: Through the survey, we have optimized the conditions for real-time PCR technique with primer pairs temperature at 60C, 400 nM primer concentration, concentration of 100 nM Taqman sample probe and the sensitivity of reaction was 100 copies / ml. Testing the baseline was set up with R2 ≥ 0.99 and E% is 100% and the angular coefficient is -3.58 with a standard primer pairs were selected specific for hepatitis B. Since then, we have detected and quantified HBV-DNA in 34 out of 46 cases. Compared with real-time PCR results using standard curve commercial, real-time PCR results using self building standard curve shows the similarities.Conclusion: In this study, we have established real-time PCR technique using to quantify HBV-DNA with self building standard curve of Biochemistry - Molecular Biology department of Phạm Ngọc Thạch University of Medicine.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF